Důležité termíny a informace - školní rok 2022/23

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A ZÁKLADNÍ INFORMACE

První kolo přijímacího řízení

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky.

     Není omezen počet přihlášek na jednu střední školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií). V rámci jedné školy a jednoho kola musí však jít o různé obory vzdělání.

     Přihlášky podává uchazeč sám přímo řediteli střední školy, na niž se hlásí (buď osobně nebo doporučenou zásilkou)

     Pokud uchazeč podá 2 přihlášky, uvede na každou z nich údaje o obou školách, na které se hlásí, a to ve stejném pořadí (na prvním místě je vždy uvedena škola o níž má žák větší zájem).

 

Další kola přijímacího řízení 

     Ředitel může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.  Počet kol ani počet přihlášek není omezen.

 

 Kritéria přijímacího řízení

vyhlásí ředitel střední školy pro 

Obory vzdělání s talentovou zkouškou                           do 31. října 2022          

Obory vzdělání bez talentové zkoušky                            do 31. ledna 2023

  

Termíny podávání přihlášek 

Obory vzdělání s talentovou zkouškou                           do 30. listopadu 2022            

Obory vzdělání bez talentové zkoušky                            do 1. března 2023

 

     Uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání k 30. listopadu a až na 2 obory vzdělání k 1. březnu. 

     Školy (obory vzdělání) se na obou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí

 

Termíny přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou - vždy je stanoví ředitel příslušné SŠ

Obory vzdělání s ta1entovou zkouškou  

  • 82 Umění a užité umění                              2. - 15. ledna 2023 
  • Gymnázium se sportovní přípravou         2. - 15. února 2023 
  • Konzervatoř                                                 15. - 31. ledna 2023

 

Termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2023;

      Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2023; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

     Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.

     Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech.

 

Termíny pro jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023

     Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech je stanovena v řádném termínu na dny:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: úterý 13. dubna 2023

2. termín: středa14. dubna 2023

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 17. dubna 2023

2. termín: středa 18. dubna 2023

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: úterý 10. května 2023

2. termín: středa 11. května 2023

 

 Několik dalších zásadních upozornění:

           Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka

 

          Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v 1. kole nekoná (např. učební obory), zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22.do 30. dubna.

              V případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí ředitel hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým doručí oznámení o nepřijetí poštou.

         Zápisový lístek     

   Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělání přijat, a to do 10 pracovních dnů po oznámení jeho přijetí. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola.

  Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy může uchazeč vzít zápisový lístek zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když bylo úspěšné jeho odvolání proti nepřijetí a také i uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 ·        Odvolací řízení

  Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce podat odvolání ve lhůt 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím ředitele SŠ.