Přihláška a její náležitosti

PŘIHLÁŠKA A JEJÍ NÁLEŽITOSTI 

 

TIDKOPISY PŘIHLÁŠEK jsou k dispozici ke stažení na:

 

TISKOPISY PŘIHLÁŠEK jsou k nahlédnutí a ke stažení také na:

 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Formulare_prihlasek/Prihlaska_SS_20192020_denni_edit.pdf

 

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Formulare_prihlasek/Prihlaska_SS_20192020_talent_edit.pdf

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

·Uchazeč podává přihlášku vždy přímo ředitelství střední školy

     (doporučený dopis, nebo na podatelně školy)

 

·Je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky

    (jak ve smyslu jejího vyplnění, tak doložení případných příloh)

 

·Na co je třeba si dát při vyplňování přihlášky pozor

   - správně zapsaná celá adresa školy

   - správně uvedený název oboru

   - správně uvedený kód oboru

   - v případě, že škola kromě jednotné zkoušky pořádá také svoji vlastní přijímací                       

     zkoušku, je třeba nezapomenout vyplnit termín školní přijímací zkoušky   

  - v případě, že pro studium daného oboru je vyžadována PLP

    (povinná lékařská prohlídka), je třeba si nechat přihlášku potvrdit u lékaře

  - v případě, že byl žák zohledňován na základě některého z 2.-5. stupně podpurných         

     opatření, je třeba tento stupeň zohlednění uvést v přihlášce a zároveň k přihlášce přiložit         

     doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) k zohlednění uchazeče při     

     jednotné přijímací zkoušce.

 

CO MŮŽETE K PŘIHLÁŠCE DOLOŽIT

 

·zprávu školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v  případě uchazečů s realizovanými podpůrnými opatřeními

 

·diplomy ze soutěží atd.

 

·potvrzení firmy, pro kterou se bude učit

 

·potvrzení o změněné pracovní schopnosti u osob se zdravotním  postižením