Vzájemná spolupráce pedagogů

V rámci probíhajícího projektu se někteří vyučující anglického jazyka zapojili do šablony vzájemné hospitace. Cílem této šablony je sdílení zkušeností mezi vyučujícími při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Při pravidelných schůzkách si učitelé předávají postřehy a nápady z hodin a společně plánují náplň dalšího vyučování. Součástí jsou i vzájemné hospitace v hodinách, jejich následný rozbor a reflexe.

Hlavní přínos projektu spočívá ve výměně zkušeností, nápadů a různých pohledů na práci se žáky.