ŠD - Informace o úplatě za ŠD

 

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS,

KTERÝM SE STANOVÍ VÝŠE ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Ředitel (dále jen ŘŠ) Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace vydává v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) vnitřní předpis týkající se stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině.

Čl. II

Výše úplaty

 1. Výše úplaty pro školní rok 2024/25 je stanovena Usnesením Rady města Hustopeče číslo 23/45/24 z 21. 5. 2024 a činí 140 Kč měsíčně.
 2. Tento předpis se vztahuje na všechny děti přijaté k pravidelné docházce do školní družiny (dále jen ŠD).
  • Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do ŠD.

Čl. III

Snížení a prominutí základní výše úplaty

 1. Podle ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty ŘŠ.
 2. Dle §11 Vyhlášky č. 74/2005 Sb. - Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Do počtu uvedených dnů se nezahrnují víkendy a ani státní svátky.

Čl. IV

Splatnost úplaty za zájmové vzdělávání, vrácení poměrné části úplaty

 1. Základní výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD je splatná vždy za stanovené období:
 • září až leden – splatnost do 30. září
  • tj. tedy: 5 měsíce x 140 Kč = 700 Kč
 • únor až červen – splatnost do 31. ledna
   • tj. tedy: 5 měsíců x 140 Kč = 700 Kč
 1. Úhradu lze provést:
 • bezhotovostně na účet školy
  • údaje pro zadání bankovní platby obdrží zákonný zástupce žáka přihlášeného do ŠD zprávou v Edookitu.
 • osobně na pokladně školy (kancelář školy v 1.patře hlavní budovy)
  • doporučení:  po předchozí tel. domluvě termínu příchodu
 1. V případě, že zákonný zástupce neuhradí úplatu za zájmové vzdělávání ve ŠD ve stanoveném termínu, bude vedoucí vychovatelkou (nebo pracovnicí kanceláře školy) písemně vyrozuměn o potřebě uhradit úplatu nejpozději do konce příslušného měsíce.
 2. V případě, že zákonný zástupce neuhradí dlužnou částku v termínu uvedeném v odst. 3) a bez toho, aniž by si dohodl s ředitelem ZŠ jiný termín úhrady, je dán důvod k ukončení docházky dítěte do ŠD.
 3. Nárok na vrácení úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD vzniká pouze v případě, dojde-li k trvalému odhlášení dítěte ze ŠD, nebo z jiných dočasných závažných důvodů (např. dlouhodobá nemoc apod.). Z úplaty bude vrácena příslušná poměrná část. O vrácení příslušné části úplaty musí zákonný zástupce písemně požádat ŘŠ, a to neodkladně, tj. nejpozději do jednoho měsíce od vzniku důvodu k vrácení úplaty.
  • za dlouhodobou nemoc dítěte se považuje jeho absence v ŠD v délce jeden měsíc, tj. 20 a více pracovních dnů bez přerušení
 4. Vrácení úplaty proběhne následující měsíc po podání písemné žádosti na pokladně školy, popř. na základě žádosti plátce převodem na jeho účet.

Č. VI

Závěrečná ustanovení

 1. Vyřizováním veškerých organizačních náležitostí týkajících se úplaty v ŠD je pověřena vedoucí vychovatelka a finančními záležitostmi účetní školy.

     Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. září 2024 a současně se k tomuto datu ruší směrnice z 20. 8. 2022.

 

V Hustopečích 26. 6. 2024

 

Mgr. Jaroslav Vysloužil - ředitel školy