Současnost školy, základní informace o škole

Základní škola Hustopeče, Komenského 2 je jednou z největších základních škol v Jihomoravském kraji. Dlouhodobě ji navštěvuje téměř 600 žáků. Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků ve věku 6 až 15 let) nabízí škola další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí jak povinnou výuku, tak i mimoškolní činnost. Součástí školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna.

Momentálně probíhá výuka  na škole podle vlastního školního vzdělávacího programu.  Škola se částečně zaměřuje na výuku cizích jazyků, výuku informatiky (informační gramotnost) a na sportovní výchovu.  

Povinný anglický jazyk se vyučuje již od 1. ročníku. Od 7. ročníku si mohou žáci v rámci povinně volitelných předmětů vybrat výuku dalšího cizího jazyka (obvykle německého a ruského).

Informační gramotnost je zajišťována díky povinnému předmětu informatika již od 5. ročníku (od šk. r. 2021/22 již od 4. ročníku). Výuka probíhá v odborných učebnách informatiky.

Všechny učebny jsou vybaveny PC, dataprojektorem, mnohé i interaktivními tabulemi. 

Důraz na rozvoj sportovní výchovy je zabezpečován v rámci běžných hodin TV, ale také širokou nabídkou nepovinných sportovně zaměřených kroužků pracujících při škole.

Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky jsou i projekty zaměřené na určité oblasti vzdělání jako např. „Den Země“, „Evropa očima dětí“, a celá řada dalších projektů, které žáci pod vedením učitelů každoročně zpracovávají.

Škola pořádá pravidelně pro žáky řadu mimoškolních aktivit - školní výlety, exkurze, návštěvu kina a divadla, lyžařský a plavecký kurz, školu v přírodě, zahraniční výjezdy ap. 

Vyučující školy se velmi často zapojují do různých projektů vyhlašovaných MŠMT. Četné jsou i projekty mezinárodní, např. -  např. Etwinning, případně činnosti organizované pod záštitou Erasmu+.

Ve všech prostorách školy je k dispozici wifi-free.

Škola je zapojena do projektu Eduroam. 

Vyučování je zajištěno kvalifikovanými pedagogy. Žákům i rodičům je k dispozici školní psycholožka a speciální pedagožka. Velká péče je věnována žákům s podpůrnými opatřeními. S řadou z nich pracují asistenti pedagoga.