Současnost školy

 

Základní škola Hustopeče, Komenského 2 je jednou z největších základních škol v Jihomoravském kraji. Dlouhodobě ji navštěvuje přibližně 600 žáků  v téměř 30 třídách. Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků ve věku 6 až 15 let) nabízí škola další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí jak povinnou výuku, tak i mimoškolní činnost. Součástí školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna.

 

Momentálně probíhá výuka  na škole podle vlastního školního vzdělávacího programu.  Škola se částečně zaměřuje na výuku cizích jazyků, informační gramotnost a na sportovní výchovu.  

Povinný anglický jazyk se vyučuje již od 1. ročníku. Od 7.ročníku si mohou žáci v rámci povinně volitelných předmětů vybrat výuku dalšího cizího jazyka (obvykle německého a ruského).

Informační gramotnost je zajišťována díky povinnému předmětu informatika již od pátého ročníku a možností vybrat si další formu výuky informační gramotnosti v rámci povinně volitelných předmětů a v rámci zájmových kroužků. Výuka probíhá v odborných učebnách informatiky. Všechny třídy jsou vybaveny PC, většina také dataprojektorem, či interaktivními tabulemi. 

Důraz na rozvoj sportovní výchovy je zabezpečován v rámci běžných hodin TV, ale také velmi širokou nabídkou nepovinných sportovně zaměřených předmětů a  sportovních kroužků pracujících při škole (např. házená ve spolupráci s místní "Legatou", atletika ve spolupráci s místní "Atletikou" a celá řada dalších aktivit). 

Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky jsou i projekty zaměřené na určité oblasti vzdělání jako např. „Den Země“, „Evropa očima dětí“, a celá řada dalších projektů, které žáci pod vedením učitelů každoročně zpracovávají.

Škola pořádá pravidelně pro žáky řadu mimoškolních aktivit - školní výlety, exkurze, návštěvu kina a divadla, lyžařský a plavecký kurz, školu v přírodě, zahraniční výjezdy ap. 

Vyučující školy se velmi často zapojují do různých projektů vyhlašovaných MŠMT. Četné jsou i projekty mezinárodní, např. -  např. Etwinning, případně činnosti organizované pod záštitou Erasmu+.

V létě r. 2018 byl zahájen roční projekt zahrnující části:

- stavební (výstavba několika nových učeben, zajištění bezbariérového přístupu včetně dvou výtahů, rekonstrukce čtyř WC ap.), 

- ICT - komplexní přestavbu školní sítě + výrazné doplnění PC vybavení

- vybavení - nový nábytek do nově postavených prostor (učebny, kabinety)

- parkové úpravy v okolí školy

Vše bylo dokončeno a dáno do užívání na konci června 2019.

Ve všech prostorách školy je k dispozici wifi-free. Škola je zapojena do projektu Eduroam.