Současnost školy

Základní škola Hustopeče, Komenského 2 je jednou z největších základních škol v Jihomoravském kraji. Dlouhodobě ji navštěvuje přibližně 650 žáků  v téměř 30 třídách . Vedle svého základního zaměření (výchova a vzdělávání žáků ve věku 6 až 15 let) nabízí škola další nadstandardní aktivity, které vhodně doplňují a rozvíjejí jak povinnou výuku, tak i mimoškolní činnost. Součástí školy je také školní družina, školní klub a školní jídelna.

V současné základní škole plní žáci povinnou devítiletou školní docházku,  ke  které  se po několika  experimentech  jako  k osvědčené vrátilo základní školství ve školním roce 1995/96. Momentálně probíhá výuka  na škole podle vlastního školního vzdělávacího programu.  Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků, informační gramotnost a na sportovní výchovu.  

Povinný anglický jazyk se vyučuje již od 1.ročníku. Od 7.ročníku si mohou žáci v rámci povinně volitelných předmětů vybrat výuku dalšího cizího jazyka (německého, francouzkého a ruského).

Informační gramotnost je zajišťována díky povinnému předmětu informatika již od pátého ročníku a možností vybrat si další formu výuky informační gramotnosti v rámci povinně volitelných předmětů a v rámci zájmových kroužků. Výuka probíhá v odborných učebnách informatiky. Postupně jsou informační technologií vybavovány i běžné třídy (PC ve třídách, interaktivní tabule apod.)

Důraz na rozvoj sportovní výchovy je zabezpečován v rámci běžných hodin TV, ale také velmi širokou nabídkou nepovinných sportovně zaměřených předmětů a  sportovních kroužků pracujících při škole (např. házená ve spolupráci s místní "Legatou", atletika ve spolupráci s místní "Atletikou" a celá řada dalších aktivit). Žákům je umožňován i  volný přístup na venkovní školní sportoviště a v zimních měsích škola provozuje venkovní ledovou plochu.

Vhodným a účinným doplněním běžných metod výuky jsou i projekty zaměřené na určité oblasti vzdělání jako např. „Den Země“, „Evropa očima dětí“, „Občan“, "Rubikon", "Zachraňme mandloňové sady" a celá řada dalších projektů, které žáci pod vedením učitelů každoročně zpracovávají.

V létě r. 2018 byl zahájen roční projekt zahrnující části:

- stavební (výstavba několika nových učeben, zajištění bezbariérového přístupu včetně dvou výtahů, rekonstrukce dvou WC ap.), 

- ICT - komplexní přestavbu školní sítě + výrazné doplnění PC vybavení

- vybavení - nový nábytek do nově postavených prostor (učebny, kabinety)

- parkové úpravy v okolí školy

Vše by mělo být dokončeno do června 2019.