Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči

Komunikace mezi rodinou a školou je založena na vzájemné důvěře, partnerství a respektu. Pro úspěšný posun dítěte je nezbytná funkční spolupráce rodiny a školy. Cílem společné komunikace a spolupráce je vždy prospěch a rozvoj dítěte.

 

  • Rodič respektuje učitele jako odborníka ve své profesi, uznává jeho rozhodovací kompetence v oblastech, za které z titulu své profese zodpovídá. Každý učitel má individuální styl práce, který je v souladu s principy této školy a v souladu se školním vzdělávacím programem. Učitel s tímto svým učebním stylem rodiče seznámí při konzultacích, třídních schůzkách, nebo při osobním setkání.

 

  • Učitel respektuje rodiče jako osobu, která své dítě dobře zná a zodpovídá za ně. Rodič může po předchozí domluvě vstupovat do procesu výchovy a vzdělávání ve škole a zúčastnit se vyučování.

 

  • Základní obecná pravidla komunikace s rodiči má škola nastavena. Rodič tato pravidla respektuje, především pracovní dobu učitele.

 

  • Při řešení problémových situací se rodič nejprve obrací na učitele, kterého se řešení problému týká, poté případně na třídního učitele. Týká-li se daná situace žáka, je možné, aby u takového jednání byl také osobně přítomen. Pokud rodiče vnímají, že se situace neřeší dostatečně rychle a kompetentně, obrátí se na vedení školy. Nikdy bychom však my dospělí neměli svou nespokojenost s řešením situace zmiňovat před dítětem. Takové jednání je velkou překážkou při dalším vzdělávacím a výchovném působení.

 

  • Pokud se rodič a učitel potřebují sejít, domluví se na osobní schůzce a předem se obeznámí s důvodem takového setkání. V době výuky se učitelé věnují vzdělávání dětí, nemohou proto komunikovat s rodiči, kteří přijdou do školy bez předchozí domluvy. Dalším pracovním povinnostem se věnují i v době před vyučováním, po vyučování a během přestávek. Z tohoto důvodu je potřebná předchozí vzájemná domluva na termínu setkání.

 

  • Učitel i rodič udržují formální a zdvořilý způsob komunikace, komunikují otevřeně popisným jazykem, se vzájemným respektem. Do takové komunikace nepatří ponižování, zesměšňování, urážení nebo napadání. Obě strany svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve škole.