Školní klub - Vnitřní řád

   Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2

okres Břeclav, příspěvková organizace

 

ŠKOLNÍ KLUB - vnitřní řád

čj. 347/2022

čl. 1  Úvodní ustanovení

Školní klub je prioritně určen pro žáky 2. stupně. Dále pro žáky 5. ročníku, kteří nebyli přijati k pravidelné docházce do školní družiny. Výjimečně mohou do školního klubu docházet i žáci z ročníku nižších.

Žáci do školního klubu samostatně přichází a zrovna tak z klubu odchází. 

Školní klub (dále jen ŠK) zabezpečuje podmínky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

čl. 2 Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení.

 

Žák má právo:

 • obdržet smysluplnou odpověď na svůj dotaz od každého pracovníka školy
 • požádat vychovatele o vysvětlení, pokud něčemu nerozumí
 • diskutovat věcně a zdvořile o názorech a skutcích
 • na slušné a poctivé jednání ze strany všech zaměstnanců školy (žák nesmí být tělesně trestán ani slovně urážen)
 • informovat v případě náhlé nevolnosti (zhoršení zdravotního stavu apod.) přítomného vychovatele a vyžádat si případně i přiměřené ošetření či jeho zajištění
 • být obecně seznámen se zásadami bezpečnosti, seznámen s vnitřním řádem ŠK, a to na začátku školního roku, případně při prvním nástupu do ŠK
 • využít služeb asistenta pedagoga, byl-li mu ze strany poradenského zařízení doporučen i pro pobyt ve ŠK
 • na zajištění podmínek zajišťující ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Zákonný zástupce má právo:

 

 • na zdvořilé, slušné a věcné jednání ze strany zaměstnanců školy
 • kdykoli být přítomen při činnostech ŠK u svého dítěte - po předchozí domluvě a odsouhlasení vyučujícím pedagogem
 • informovat se o činnosti a chování žáka v době pravidelných konzultací či třídních schůzek, případně kdykoli - po předchozí domluvě s konkrétním vychovatelem 
 • využít poradenských služeb školy (výchovného poradce, speciálního pedagoga, školního psychologa atd.)
 • být předem informován o výjimečných úpravách v organizaci ŠK
 • vznášet připomínky a podněty k práci školy

Zaměstnanec školy má právo

 • na zdvořilé, slušné a uctivé jednání od žáků a jejich zákonných zástupců
 • udělovat žákům pokyny, řídit činnost a pohyb žáků po škole a na akcích organizovaných školou v rámci svých pracovních kompetencí
 • sdělovat svůj názor
 • zeptat se žáka na jméno a obdržet odpověď
 • vyzvat zákonné zástupce žáků k návštěvě školy (jen pedagogové) a požadovat v případě potřeby jejich účinnou spolupráci při výchovném a vzdělávacím působení na jejich dítě

Žák je povinen

 • po vstupu do budovy se přezout v určené šatně do vhodné obuvi a své svršky řádně uložit na stanovené místo
 • přicházet do ŠK ve stanoveném čase
 • respektovat pokyny a nařízení pedagogů i ostatních zaměstnanců školy
 • přizpůsobit své chování ke spolužákům a pracovníkům školy normám slušného chování, nepoužívat hrubých a vulgárních slov
 • vyvarovat se projevů šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., a to při veškerých akcích a činnostech
 • slušně pozdravit každého zaměstnance školy, se kterým se v daný den setkává poprvé, a to slovy: "dobrý den"
 • na požádání zaměstnance školy mu sdělit své jméno, příjmení a třídu, do které dochází
 • pečovat o zapůjčené pomůcky, hračky a zařízení školy, v případě úmyslného poškození (zničení) či ztráty hradí zákonní zástupci vzniklou škodu, a to až do výše původní hodnoty poškozeného, zničeného či ztraceného předmětu, případně hodnotu vynaloženou na opravu
 • v prostorách celého areálu školy a v průběhu akcí pořádaných školou dodržovat zákaz kouření, požívání alkoholu či drog (jakýchkoli omamných látek)
 • oznámit bezprostředně učiteli úraz, v případě pozdějšího zjištění oznámit úraz třídnímu učiteli
 • chránit zdraví své i svých spolužáků
 • po odchodu ze ŠK se zbytečně nezdržovat v šatně, následně opustit areál školy
 • dodržovat zákaz sezení a vylézání na okenní parapety, vyhazování jakýchkoli předmětů z oken
 • nenosit do školy vetší částky peněz, nepotřebná zařízení – především elektroniku (různé hudební přehrávače, ICT vybavení apod.) - v případě poškození, zničení či ztráty nepřebírá škola za toto odpovědnost, jakékoli zbraně (včetně nože) a jejich makety, střelivo (náboje), drogy, nikotinové sáčky či jiné další omamné látky, alkohol, cigarety, materiály ohrožující mravní výchovu

Povinnosti zákonných zástupců

 • sledovat pravidelně zápisy v Edookitu (deníčku) týkající se organizace provozu ŠK, řídit se zde uvedenými pokyny
 • případné odhlášení ze ŠK včas písemně sdělit vychovateli ŠD, případně řediteli školy

Povinnosti zaměstnanců školy

 • přistupovat k dítěti jako k plnohodnotnému člověku a partnerovi na cestě za poznáním
 • pozorně vyslechnout dotaz, přání či stížnost kteréhokoliv žáka, vhodným způsobem odpovědět, reagovat
 • zachovat důvěrnost informací a nezradit "otevřenost" dítěte
 • vytvářet podmínky pro vznik pozitivní atmosféry a vzájemné úcty
 • podporovat tvůrčí přístup k učení a poznání a podporovat rozvoj fantazie a tvořivosti žáků
 • při výkonu svých funkcí vycházet z koncepce (plánů) školy a svých pracovních náplní
 • řešit vzniklé situace a problémy se žáky formami přiměřenými jejich stupni vývoje
 • na požádání rodičů projednat jakoukoli záležitost týkající se jejich dětí
 • zajišťovat pořádek ve ŠK a společných prostorách školy v průběhu činnosti ŠK
 • zabezpečit v případě úrazu první pomoc, zajistit případnou následnou odbornou lékařskou pomoc, následně informovat zákonné zástupce.
  • veškeré úrazy (zranění) bezprostředně oznámit v kanceláří školy – zajistit jejich zápis do knihy úrazů 
 • zajistit žákům ochranu před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

čl. 3  Hlavní činnost klubu

 

      Podle ustanovení § 2 vyhlášky 74/2005 Sb. hlavní činností Školního klubu jsou tyto následující formy zájmového vzdělávání:

 • Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová, tematická a rekreační činnost nespojená s pohybem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání.
 • Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost.
 • Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů.
 • Využití otevřené nabídky spontánních činnosti.

 

Čl. 4  Forma přijímání a odhlašování žáků do ŠK

 

     O přijetí žáka pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve ŠK, se rozhoduje na základě písemné přihlášky podepsané zákonnými zástupci. Odhlašování žáků ze ŠK je též písemnou formou.

 

Čl. 5  Bezpečnost žáků ve ŠK

 

      Hlavním posláním školního klubu po stránce bezpečnostní je zabezpečení zájmové činnosti a do určité míry i odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠK-, zejména z pohledu rodičů, částečně funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování. Školní klub pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování, jako jsou zájmové kroužky. Činnost ŠK je vymezena dobou bezprostředně po školním vyučování, z toho pohledu přistupujeme ke stanovení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví žáků navštěvujících ŠK. Vzhledem k tomu, že se ve školním klubu aplikuje § 29 školského zákona, platí, že obdobně jako ve školách, při své činnosti ŠK přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zároveň zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků a poskytuje nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Čl. 6  Způsob evidence žáků ve ŠK

      Evidence celkového počtu žáků přihlášených do ŠK je vedena samostatně.

 

Čl. 7  Úraz žáka ve ŠK

 

      Podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vztahuje se na činnost ŠK v plném rozsahu § 29 o bezpečnosti a ochraně zdraví ve školách a školských zařízeních. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že školská zařízení typu družin a školních klubů jsou povinna vést evidenci úrazů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2. Každý záznam o úraze je tedy zaslán okruhu orgánů a institucí dle prováděcí vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

 

 

Tento vnitřní řád školního klubu je účinný od 6. 10. 2022 a ruší tímto celé znění řádu předchozího.

 

 

                Hustopeče 5.10.2022                                                        Mgr. Jaroslav Vysloužil – ředitel školy