Unie rodičů

Základní informace o Unii rodičů při ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2

 

Unie rodičů (dále jen UR) vznikla na podzim r. 1999 přeměnou z bývalého Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Základním posláním tohoto uskupení je především zajištění dialogu mezi zákonnými zástupci žáků a vedením školy.

Každoročně si na prvních třídních schůzkách zvolí rodiče každé třídy svého zástupce, který je nominován do tzv. Rady unie. Ta se v pravidelných intervalech setkává především s ředitelem školy, případně i dalšími pozvanými pracovníky školy. Členové Rady unie následně informují rodiče ve svých třídách o průběhu těchto jednání.

Unii rodičů byla dána kompetence navrhovat, odsouhlasovat, ale taktéž i kontrolovat finanční příspěvky rodičů – tzv. do fondu UR. Jedná se především o jednorázový příspěvek rodičů na začátku školního roku, který činí 250 Kč / žáka / školní rok. Tato částka slouží především na:

  • pokrytí žákovský nákladů na dopravu - mimoškolní akce,
  • odměny žáků za dosažení významných úspěchů,
  • nákup školních pomůcek, které nelze hradit ze státních prostředků,
  • pořízení inventáře školy - ke zlepšení vzdělávacích podmínek žáků,    
  • dárky pro žáky – Mikuláš, MDD apod.

Rada UR je na požádání informována i o příjmech získaných ze sběru papíru, plastů, léčivek (pomerančová kůra apod.) a taktéž o výdajích realizovaných z těchto prostředků.

  • správu financí UR zajišťuje škola

 

Od září 2018 dochází ke společnému jednání UR se Školskou radou a zástupci vedení školy. Tento způsob vzájemné komunikace se osvědčil, není však nezbytnou podmínkou pro další období. Na každé společné schůzce je určeno, v jakém uskupení se příští setkání uskuteční.

Veškeré zápisy z jednání od 9/2018 jsou k nahlédnutí na www.zshuskom.cz v rubrice Školská rada.