ŠD - Školní vzdělávací program

Výsledek obrázku pro školní vzdělávací program

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO DRUŽINU

PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HUSTOPEČE, KOMENSKÉHO 2

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Fröhlichová, koordinátorka ŠVP

spolu s vedoucí vychovatelkou Věrou Gajdovou

 

 

„Učit se znát“

„Učit se jak na to“

„Učit se žít společně“

„Učit se být sám sebou“

 

 1. Identifikační údaje školní družiny 

 

Ředitel školy:                 Mgr. Jaroslav Vysloužil

Adresa:                           Komenského 2 Hustopeče, okres Břeclav, 69301

Zástupkyně pro 1.stupeň a školní družinu:  Mgr. Iva Kahounová

Kontakt:                         519 363 652 nebo 774 719 537

Vedoucí vychovatelka školní družiny:  Věra Gajdová

Kontakt:                         776 766 654

E - mail:                         reditel@zshuskom.cz

Webové stránky:          www.zshuskom.cz

Adresa zřizovatele:      Město Hustopeče,

                                       Dukelské náměstí 2/2, 69317

                                       Hustopeče, okres Břeclav

Provozní doba:               645 – 740, 1135 – 1630

 

 

ŠVP pro školní družinu byl předložen školské radě dne 29. 8. 2014 a schválen ředitelem školy dne 1. 9. 2014. Drobné úpravy provedeny k 3. 9. 2018.

 1. Charakteristika školní družiny (ŠD)

 

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

ŠD žáky všestranně rozvíjí, posiluje tvořivé a aktivní prvky, podporuje komunikaci a vzájemnou spolupráci.

 

2.1. Organizace činnosti družiny

  • družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1.- 5. tříd v době mimo vyučování
  • činnost družiny je vykonávána ve dnech školního vyučování mimo prázdniny
  • družina organizuje zájmové vzdělávání účastníkům přihlášeným k pravidelné denní docházce
  • družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování
  • oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí
  • činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu

 

2.2. Provozní doba školní družiny

  • školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 11:35 hod. do 16:30 hod.
  • ranní družina je v provozu od 6:45 hod. do 7:40 hod.

 

2.3. Přihlašování, odhlašování a zařazení žáka do družiny

  • do školní družiny přihlašují zákonní zástupci žáka písemnou přihláškou (zápisním lístkem)
  • o zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy
  • pro přihlášeného žáka je docházka do školní družiny povinná
  • na zápisním lístku upřesní rodiče rozsah docházky
  • odhlášení žáka ze školní družiny se provádí písemnou formou
  • do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. ročníku, děti zaměstnaných rodičů, dojíždějící žáci a žáci s denní docházkou

 

2.4. Omlouvání nepřítomnosti

  • nepřítomnost žáka v družině, příp. odchylky od pravidelné docházky sdělí zákonní zástupci příslušné vychovatelce zápisem do deníčku( k tomuto účelu určeném), příp. jinou písemnou formou
  • stejným způsobem zákonní zástupci žádají o umožnění odchodu žáka v doprovodu jiné osoby
  • na telefonickou žádost nelze žáka ze školní družiny uvolnit
  • odchody žáka do nepovinných předmětů a zájmových útvarů upřesní rodiče na zápisním lístku

2.5. Další ustanovení a doporučení

  • žáky 1. a 2. ročníků odvádí do družiny vychovatelky, žáci vyšších ročníků přicházejí do školní družiny sami
  • v rámci organizace různých činností školní družiny je možné jednotlivá oddělení spojovat
  • spojovat oddělení je také možno v případě snížení počtu žáků v odděleních
  • vychovatelky ŠD nejsou zodpovědné za ztrátu, odcizení či poškození cenných předmětů (mobily, tablety, šperky apod.)
  • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou ŠD navštěvovat na základě doporučení ŠPZ s asistentkou pedagoga
  • pro různé zájmové činnosti (výtvarné, sportovní, pobyt venku apod.) je vhodné děti vybavit převlečením
  • placení obědů a jejich odhlašování v případě nemoci si zákonní zástupci zajišťují sami, neodhlášené obědy propadají
  • pitný režim ve školní družině je denně zajištěn v dostatečném množství
  • zákonní zástupci žáka, který úmyslně poškodí vybavení školní družiny, jsou povinni uhradit způsobenou škodu
  • ztrátu osobních věcí žák ihned hlásí vychovatelce školní družiny, na pozdní upozornění (druhý den) nebude brán zřetel

 

2.6. Bezpečnost práce a ochrana žáků ve školní družině

  • při pobytu ve školní družině dodržuje žák vnitřní řád školní družiny a řídí se pokyny vychovatelek
  • bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit školní družinu
  • za žáka, který byl ve škole a nedostavil se do školní družiny, vychovatelka neodpovídá
  • za bezpečnost žáka na cestě do zájmového útvaru a po skončení zpět do ŠD vychovatelka neodpovídá
  • žáci jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu ve školní družině, záznam o tomto poučení je v přehledu výchovně vzdělávací práce v jednotlivých odděleních

 

2.7. Vyloučení žáka ze školní družiny

  • žáka je možno ze školní družiny vyloučit při hrubé nekázni nebo při soustavném a opakovaném nedodržování vnitřního řádu školní družiny, a když tím ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních žáků

 

2.8. Spolupráce s rodiči a jinými objekty

 • zákonní zástupci jsou informováni pravidelně prostřednictvím deníčků nebo webových stránek
 • v případě potřeby zákonní zástupci mohou družinu kdykoliv navštívit po vzájemné dohodě nebo jsou kontaktováni telefonicky

 

 2.9. Materiální podmínky

 •  
 • oddělení školní družiny jsou umístěna v areálu ZŠ
 • ke své činnosti využívá družina kromě tříd také zahradu, školní dvůr, školní hřiště, tělocvičnu a keramickou dílnu

 

  2.10. Personální podmínky

 •  
 • účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do pěti oddělení, které vedou kvalifikované vychovatelky

 

  2.11. Ekonomické podmínky

 •  
 • poplatek za ŠD a zájmové kroužky je přesně stanoven ve vnitřním předpisu, který je součástí tohoto dokumentu

 

Charakteristika ŠVP pro školní družinu

 

 1. Cíle ŠD

 

Cíle školní družiny vycházejí z cílů základního vzdělávání a jsou naplňovány díky klíčovým kompetencím a průřezovým tématům (viz dále). Pro potřeby družiny je těchto devět cílů, které jsou dány Rámcově vzdělávacím programem pro ZŠ (RVP ZV), přeformulováno do následující podoby (v závorce je vždy uvedeno číslo příslušného cíle z RVP ZV, aby šlo vidět, že jsou opravdu naplňovány všechny dané cíle):

 • formování životních postojů (1, 5, 6, 9)
 • zvyšování sociálních dovedností (4, 8)
 • výchova ke zdravému životnímu stylu (7)
 • posilování komunikačních dovedností tvořících základ sociálních dovedností (2, 3, 5)
 • najít své místo ve společnosti a ve skupině (4, 6, 8)
 • výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování - agresivity, šikany, nespravedlnosti (6, 9)

 

  1. Obsah vzdělávání ŠD (Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k naplňování klíčových kompetencí v družině)

 

Klíčové kompetence (neboli způsobilost k vykonávání různých činností v družině), ze kterých vycházíme, jsou uvedeny v RVP ZV. Klíčové kompetence chápeme jako souhrn znalostí, schopností, dovedností a hodnot a postojů žáků. rámci pedagogického procesu ve ŠD se prioritně zaměřujeme na rozvoj následujících klíčových kompetencí:

kompetence k učení

 • vedeme žáky k používání jednoduchých textových zdrojů (dětské encyklopedie, časopisy)
 • vedeme žáky k tomu, aby získané zkušenosti uplatňovali v praktických situacích a získané vědomosti dávali do souvislostí např. při různých soutěžích

 

kompetence k řešení problémů

 • předkládáme žákům takové hry a situace, aby hledali různé varianty řešení problémů a vybírali mezi nimi
 • vhodnou motivací vedeme žáky k tomu, aby se nenechali odradit případným neúspěchem a započaté činnosti dokončovali

 

kompetence komunikativní

 • během činností v družině se snažíme vést žáky ke vhodné komunikaci mezi sebou i k dospělým

 

kompetence sociální a personální

 • necháváme žáky pracovat ve skupinách a vedeme je k tomu, aby se při práci podělili o materiál a o pomůcky, aby se dokázali ocenit za dobrou práci, přijali různou úlohu ve skupině a sami si mezi sebou organizovali činnost ve skupině

 

kompetence občanské a činnostní

 • vedeme žáky k používání základních společenských norem chování
 • na procházkách a při pobytech venku vedeme žáky k tomu, aby vnímali krásu přírody a neničili ji

 

kompetence pracovní a trávení volného času

 • při činnostech v družině se snažíme vést žáky k tomu, aby si po celou dobu práce udržovali své místo v pořádku, správně si svou činnost plánovali a vyhodnocovali výsledky
 • vedeme žáky k tomu, aby si vybírali zájmové činnosti dle svých vlastních dispozic a rozvíjeli své zájmy v organizovaných skupinových nebo i individuálních činnostech
 • činnostmi v družině se snažíme o to, aby se žáci orientovali v možnostech smysluplného trávení volného času
 • vedeme žáky k tomu, aby se nebáli říct „ne“ nevhodným nabídkám na využití volného času

 

Ve školní družině jsou využívány k naplňování cílů ŠD a klíčových kompetencí následující výchovně vzdělávací strategie (jsou to vlastně metody a formy činností ve ŠD): hry, soutěže, odpočinková činnost (relaxace, poslechy), plavání, pohybová výchova se zpěvem, kresba, dramatizace, pracovní činnosti na dané téma, besedy, rozhovory, exkurze, dopravní výchova, jednorázové akce (projekty), zájmová činnost (keramika).

 

 1. Průřezová témata ve školní družině

 

         Do základního vzdělávání je zařazeno celkem šest průřezových témat a během 1.až 9. ročníku se všechna tato témata a jejich okruhy postupně realizují. Činností ŠD prolíná především průřezové téma Osobnostní a sociální výchova a její tematické okruhy:

 • komunikace (komunikační dovednosti, komunikace v různých situacích jako je omluva, pozdrav, prosba, řešení konfliktů, vysvětlování, žádost, odmítání, komunikační dovednosti obrany proti agresi a manipulaci)
 • mezilidské vztahy (chování podporující dobré vztahy mezi žáky)
 • poznávání žáků (poznávání se navzájem ve skupině)
 • kreativita (tvořivost a originalita nápadů při různých činnostech družiny)
 • kooperace a kompetice (práce ve skupině, respektování pravidel skupiny, vedení, organizování, ale i podřízení se ve skupině, rozvíjení dovedností pro zvládání situací během soutěží, her či sportu)
 • hodnoty, postoje a praktická etika (vést žáky prostřednictvím činností družiny k osvojování pojmů jako jsou odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování se navzájem, pomáhání si navzájem bez očekávání protislužby)

          Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

         TAJEMSTVÍ  VÝCHOVY  SPOČÍVÁ  V TOM, ZAŘÍDIT  VĚCI  TAK, ABY  DÍTĚ  BYLO  ÚSPĚŠNÉ, A  PAK  JE  ZA  TO  POCHVÁLIT.

 

 • Chceme vychovávat děti šikovné, ale ne dokonalé
 • Nejen dospělý, ale i dítě má nárok na to, aby mu něco nešlo, aby něco neumělo
 • Děti se vyvíjejí různým tempem, proto co mu nepůjde dnes, mu možná půjde zítra
 • Pokud nepůjde, smiřme se s tím, a moudře se podřiďme, jestliže narazíme na hranice jejich možností

 

         Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Nabízíme dětem různorodou zájmovou činnost, z nabízených aktivit si mají možnost vybírat dle vlastních potřeb a zájmů. Děti jsou motivovány k zapojování se do zájmových činností, nejsou k nim však nucené.

         V různých činnostech se podporuje integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich úspěšné zařazení mezi ostatní děti, rozvíjí se různé schopnosti a dovednosti, jako například sociální dovednosti, hrubá a jemná motorika, grafomotorika, prostorová představivost atd. Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí naše ŠD další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu.

         Při vytváření vhodných podmínek pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme se zákonnými zástupci, učiteli a školním psychologem, kteří nám především poskytují informace o individuálních potřebách dítěte. Využíváme také doporučenou odbornou literaturu. Vychovatelky ŠD se neustále vzdělávají a získávají nové poznatky v této oblasti.

 

          Délka a časový plán vzdělávání ŠD

 Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců - po dobu trvání školního roku.

 

 1. Formy vzdělávání ŠD
 2.  
  1. a.Pravidelná činnost.

Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání. Patří sem např:

      Výtvarná a pracovní činnost.

      Dramatická a hudební výchova.

      Sportovní aktivity.

      Odpočinkové činnosti.

      Rekreační činnosti.

      Příprava na vyučování.

 

 1. Příležitostná činnost.

Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD (akce a projekty).

Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností.

Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá škola a organizuje ŠD.

Např: drakiáda, karneval, sportovní soutěže, výstavy, divadelní představení…...

 

Plán činností pro školní družinu (obsah práce na kalendářní rok)

 

 

Měsíc

 

Motivační název

Téma bloku

Metody a formy práce (obsah činností)

Průřezová témata

9.

Jsme kamarádi

 

Pojďme se seznámit

 

 

 

Seznámení s prostředím školy, družiny a okolím

 

Dokážeme to spolu (jsme jedna rodina, pomáháme si, poznáváme se)

 

 

Jaká máme společná pravidla, Jak tě vidím já, Nakresli kamaráda, Schránka důvěry, sebepoznávací hry  

 

Společenské hry, vycházky, vyprávění

 

 

Moje vizitka, Vyber si kamaráda, Můj nejlepší kamarád (popis)

OSV

(poznávání žáků navzájem, komunikace, mezilidské vztahy)

10.

Přišel podzim

 

Znaky podzimu

 

Hry s barvami podzimu

 

 

Ten dělá to a ten zas tohle

 

 

Sběr přírodnin, malování, výroba draků

 

Foukání tuší, zapouštění barev do klovatiny, přírodniny

 

Stříhání, lepení, vytrhávání

OSV

(kreativita, kooperace a kompetice, mezilidské vztahy, komunikace)

11.

Rozmanitost přírody

 

Moje oblíbené zvířátko

 

Zvířata a jejich mláďata

 

Četba pohádek se zvířecími hrdiny

 

 

Vyprávění, kresba, koláž

 

 

 

Společenské hry – přiřazování dvojic

 

 

Zvířecí test, dramatizace, origami

 

OSV

(komunikace, kreativita)

12.

Přišel čas vánoční

 

Seznámení s vánočními tradicemi

 

Vánoční čas – koledy hlas

 

Projekt Vánoce

 

 

 

Advent, Vánoční výzdoba, výroba vánočních dárků

 

Zpěv vánočních koled

 

 

Výroba vánočních ozdob na stromeček, přání, svícnů

Koláže, miska na cukroví

 

OSV

(kreativita, komunikace, kooperace a kompetice)

1.

Zima je tu

 

Zimní radovánky

 

 

Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku kam schováš

 

 

Sáňkování, bruslení, hry a tvořivé náměty zimy, hry se sněhem a na sněhu

 

Prostorové práce se sněhem, soutěže, výtvarné ztvárnění zimy

OSV

(kooperace a kompetice)

2.

Místo, kde bydlíme

 

Hrajeme si na průvodce naším městem

 

 

 

 

Můj dům

 

 

 

Kreslíme a malujeme místa, kde je nám dobře….

Kolektivní výtvarné dílo

Kolektivní ideální město

popis cesty k důležitým budovám města

 

Vyprávění o rodině a domě, kde žijeme (sourozenci, můj pokoj…), malování

OSV

(komunikace, kooperace a kompetice, poznáváme se navzájem)

3.

Březen – měsíc knihy

 

Seznámení s knihou, ilustrátory, spisovateli

 

Oblíbená kniha

 

 

Návštěva knihovny

Dramatizace

 

 

 

Výstava, četba, ilustrace

OSV

(kreativita, komunikace)

4.

Jarní příroda

 

Jaro je tady!

 

 

Příroda kolem nás

 

 

Velikonoce

 

 

Znaky jara, jarní květiny

práce s papírem

 

Přírodovědné vycházky, hádanky, soutěže

 

Velikonoční zvyky, vyprávění, barvení kraslic

OSV

(komunikace, kooperace a kompetice)

5.

Co mi řekl semafor

 

 

Dopravní výchova aneb Co bychom měli znát o dopravě

 

 

Vyrábíme dopravní pexeso, soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy

 

Hrajeme si na přepravu vlakem, autobusem, barevná silnice – malování

 

OSV

(hodnoty, postoje, praktická etika)

6.

Poznáváme děti na celém světě

 

Den dětí

 

 

Hrajeme si každý den

 

 

 

 

Sportovní den, soutěže, skákací hrad

 

Společenské hry, vědomostní soutěže, hry v zahradě

OSV

(kooperace a kompetice, hodnoty a postoje, mezilidské vztahy)