Školská rada

 

Š K O L S K Á    R A D A

 

Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2,

okres Břeclav, příspěvková organizace

 

Složení školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem (Městem Hustopeče) - Usnesení RM ze dne 20.9.2021

1.  Jana Blažková   

2.  Bc. Michal Vejpustek

3.  Bc. Josef Horák - předseda         

 Členové zvolení za zákonné zástupce nezletilých žáků

1. Mgr. Beata Kynclová

2. Ing. Jaroslav Šístek

3. Jan Brtníček

Členové zvoleni za pedagogické pracovníky

1. Mgr. Ivana Strachová

2. Mgr. Ivana Franková

3. Věra Gajdová

---------------------------------------

Jednací řád Školské rady ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

 1. Školská rada je zřizována podle § 167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění   zřizovatelem, tj. Městem Hustopeče. 

 1. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých  žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. 

 1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 

 1. Školská rada je usnášeníschopná, je-li jejímu jednání přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů rady, tj. alespoň pět jejich členů s tím, že musí být přítomen alespoň jeden člen volené skupiny dle bodu 2. 

 1. Školská rada projednává záležitosti týkající se školy podle § 168 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění. V každém jednání rady je zařazována informace o případných podnětech z řad rodičovské veřejnosti, pedagogů a žáků. 

 1. O přijímaných závěrech, doporučeních, stanoviscích a podnětech hlasuje školská rada veřejně. 

 1. Pro schválení předložených a projednaných materiálů je nutný souhlas alespoň nadpolovičního počtu přítomných členů školské rady. 

 1. Schůze školské rady svolává předseda, navrhuje program jednání, zodpovídá za obsahovou a organizační přípravu v souladu se školským zákonem. Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady. 

 1. Vyžaduje-li to povaha projednávaných věcí, přizve rada k příslušné části jednání ředitele školy, popř.další její pracovníky, případně zástupce dotčené části veřejnosti. 

 1. Nejméně jednou ročně školská rada informuje veřejnost o své činnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 1. Tento jednací řád byl školskou radou přijat na jejím ustavujícím jednání 4.3.2009 (2.funkční období) a může být zrušen či změněn pouze při respektování jeho ustanovení v bodech 4,6,7. 

 

V Hustopečích 4.3.2009            

Pozn.:

- od 9/2018 do 10/2023 se konala jednání školské rady a unie rodičů společně.

Usnesení (zápisy) ze zasedání školské rady :