Školní zralost a odklad školní docházky

Je mé dítě připravené na 1. třídu? Nemělo by mít odklad školní docházky? Informace na této stránce vám pomohou najít odpověď na tyto otázky. Pokud si i tak nebudete jisti, obraťte se na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Hustopečích (tel. 518 389 121) nebo školní psycholožku ZŠ Komenského Hanu Forejtníkovou.

Co mělo dítě zvládnout před nástupem do 1.třídy?

SEBEOBSLUHA – umět se samostatně obléknout, najíst lžící i příborem, být si jistý v zvládání základní hygieny (WC, smrkání), samostatnost v řešení problémů (poradím si nebo si řeknu o pomoc)

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ ZRALOST – odloučení od rodičů a zapojení se do kolektivu; navazovat kontakt s dětmi i dospělými (tykání, vykání, oslovení, pozdravení); zvládání zátěže, neúspěchu; umět odložit uspokojení přání („ale já chci“); dělat činnosti, které dělat „musí“, i když se mu do nich právě nechce – činnosti s celou třídou, přizpůsobení se ostatním;

POZORNOST – soustředit se na pokyny učitele, zvládnout vyrušení a vrátit se k činnosti, vydržet se soustředit na činnost (i tu, která nebaví; cca 15 minut)

ŘEČ – jednak správná výslovnost všech hlásek, jednak slovní zásoba, obratnost vyjadřování, vyprávění, pojmy – a také sociální komunikace (umět si říct o pomoc, požádat)

DÍLČÍ DOVEDNOSTI (psycho-motorické, rozumové, příp. vědomosti)

- motorika – hrubá, jemná a grafomotorika – tj.  celková obratnost, obratnost ruky, uvolnění ruky, kreslení, obkreslování

- řeč a myšlení – jednak správná výslovnost, jednak chápání pojmů, vyprávění příběhu...

- sluchové vnímání – rozlišování podobných zvuků a slov, paměť, analýza a syntéza – hledání hlásek ve slovech, rozklad slov na hlásky..., vnímání a reprodukce rytmu a melodie řeči – důležité pro čtení, ale zejména pro správné psaní

- zrakové vnímání – zrakové rozlišování, analýza a syntéza, paměť – významné pro čtení i psaní – zapamatování správných tvarů písmen, rozlišování podobných písmen

- prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase – velmi důležitá pro správné osvojení písmen, ale i orientaci v učebnici, textu...

- početní představy – oblast matematiky, nestačí se jen naučit počítat, ale je třeba pochopit pojmy více/méně/stejně, první/poslední, větší/menší, geometrické tvary...

 

Co je důvodem pro odklad?

Mezi nejčastější důvody pro odklad patří nesamostatnost, výrazná neobratnost, přecitlivělost a impulzivita (paličatost a vzdorovitost), výrazná nesoustředěnost (přílišná hravost, neklid), izolovanost (dítě nenavazuje kontakt s učitelkou a ani s vrstevníky, případné navázání kontaktu jde jen ztěžka), nápadné odlišnosti v tělesném a zdravotním stavu (vysoká nemocnost) nebo oslabení smyslových a psychických funkci (smyslové vady, nižší úroveň rozumových schopností).

Více informací k odkladu najdete např. v tomto článku:https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/kdy-ma-mit-budouci-prvnacek-skutecne-odklad-209.html