ŠD - Vnitřní řád

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSTOPEČE, KOMENSKÉHO 163/2,
okres Břeclav, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

platný od 6. 10. 2022

č.j. 346/2022

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení.

 

Žák má právo:

 • obdržet smysluplnou odpověď na svůj dotaz od každého pracovníka školy
 • požádat vychovatele o vysvětlení, pokud něčemu nerozumí
 • diskutovat věcně a zdvořile o názorech a skutcích
 • na slušné a poctivé jednání ze strany všech zaměstnanců školy (žák nesmí být tělesně trestán ani slovně urážen)
 • informovat v případě náhlé nevolnosti (zhoršení zdravotního stavu apod.) přítomného vychovatele a vyžádat si případně i přiměřené ošetření či jeho zajištění
 • být obecně seznámen se zásadami bezpečnosti, seznámen s vnitřním řádem ŠD, a to na začátku školního roku, případně při prvním nástupu do ŠD
 • využít služeb asistenta pedagoga, byl-li mu ze strany poradenského zařízení doporučen
 • využít bezbariérového přístupu do prostor svého oddělení (lze zajistit pouze v hlavní budově)
 • na zajištění podmínek zajišťující ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Zákonný zástupce má právo:

 

 • na zdvořilé, slušné a věcné jednání ze strany zaměstnanců školy
 • kdykoli být přítomen při činnostech ŠD u svého dítěte - po předchozí domluvě a odsouhlasení vyučujícím pedagogem
 • informovat se o činnosti a chování žáka v době pravidelných konzultací či třídních schůzek, případně kdykoli - po předchozí domluvě s konkrétním vychovatelem 
 • využít poradenských služeb školy (výchovného poradce, speciálního pedagoga, školního psychologa atd.)
 • účastnit se jednání školské rady a být do ní volen
 • být předem informován o výjimečných úpravách v organizaci ŠD
 • vznášet připomínky a podněty k práci školy

Zaměstnanec školy má právo

 • na zdvořilé, slušné a uctivé jednání od žáků a jejich zákonných zástupců
 • udělovat žákům pokyny, řídit činnost a pohyb žáků po škole a na akcích organizovaných školou v rámci svých pracovních kompetencí
 • sdělovat svůj názor
 • zeptat se žáka na jméno a obdržet odpověď
 • vyzvat zákonné zástupce žáků k návštěvě školy (jen pedagogové) a požadovat v případě potřeby jejich účinnou spolupráci při výchovném a vzdělávacím působení na jejich dítě

Žák je povinen

 • po vstupu do budovy se přezout v určené šatně do vhodné obuvi a své svršky řádně uložit na stanovené místo
 • respektovat pokyny a nařízení pedagogů i ostatních zaměstnanců školy
 • přizpůsobit své chování ke spolužákům a pracovníkům školy normám slušného chování, nepoužívat hrubých a vulgárních slov
 • vyvarovat se projevů šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., a to při veškerých akcích a činnostech
 • slušně pozdravit každého zaměstnance školy, se kterým se v daný den setkává poprvé, a to slovy: "dobrý den"
 • na požádání zaměstnance školy mu sdělit své jméno, příjmení a třídu, do které dochází
 • pečovat o zapůjčené pomůcky, hračky a zařízení školy, v případě úmyslného poškození (zničení) či ztráty hradí zákonní zástupci vzniklou škodu, a to až do výše původní hodnoty poškozeného, zničeného či ztraceného předmětu, případně hodnotu vynaloženou na opravu
 • v prostorách celého areálu školy a v průběhu akcí pořádaných školou dodržovat zákaz kouření, požívání alkoholu či drog (jakýchkoli omamných látek)
 • oznámit bezprostředně učiteli úraz, v případě pozdějšího zjištění oznámit úraz třídnímu učiteli
 • chránit zdraví své i svých spolužáků
 • po odchodu ze ŠD se zbytečně nezdržovat v šatně, následně opustit areál školy
 • dodržovat zákaz sezení a vylézání na okenní parapety, vyhazování jakýchkoli předmětů z oken
 • nenosit do školy vetší částky peněz, nepotřebná zařízení – především elektroniku (různé hudební přehrávače, ICT vybavení apod.) - v případě poškození, zničení či ztráty nepřebírá škola za toto odpovědnost, jakékoli zbraně (včetně nože) a jejich makety, střelivo (náboje), drogy, nikotinové sáčky či jiné další omamné látky, alkohol, cigarety, materiály ohrožující mravní výchovu

Povinnosti zákonných zástupců

 • sledovat pravidelně zápisy v Edookitu (deníčku) týkající se organizace provozu školní družiny, řídit se zde uvedenými pokyny
 • předem omluvit absenci dítěte v ŠD (vychovateli ŠD)
 • případné odhlášení ze ŠD včas písemně sdělit vychovateli ŠD, případně řediteli školy
 • provést ve stanoveném termínu stanovenou úplatu za zájmové vzdělávání

Povinnosti zaměstnanců školy

 • přistupovat k dítěti jako k plnohodnotnému člověku a partnerovi na cestě za poznáním
 • pozorně vyslechnout dotaz, přání či stížnost kteréhokoliv žáka, vhodným způsobem odpovědět, reagovat
 • zachovat důvěrnost informací a nezradit "otevřenost" dítěte
 • vytvářet podmínky pro vznik pozitivní atmosféry a vzájemné úcty
 • podporovat tvůrčí přístup k učení a poznání a podporovat rozvoj fantazie a tvořivosti žáků
 • při výkonu svých funkcí vycházet z koncepce (plánů) školy a svých pracovních náplní
 • řešit vzniklé situace a problémy se žáky formami přiměřenými jejich stupni vývoje
 • na požádání rodičů projednat jakoukoli záležitost týkající se jejich dětí
 • dodržovat stanovený dohled nad žáky, zajišťovat pořádek ve třídách a společných prostorách v průběhu výuky
 • zabezpečit v případě úrazu první pomoc, zajistit případnou následnou odbornou lékařskou pomoc, následně informovat zákonné zástupce.
  • veškeré úrazy (zranění) bezprostředně oznámit v kanceláří školy – zajistit jejich zápis do knihy úrazů 
 • zajistit žákům ochranu před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

2. Organizace činnosti družiny

 • družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1.- 5.tříd v době mimo vyučování
 • činnost družiny je vykonávána ve dnech školního vyučování
 • družina organizuje zájmové vzdělávání žáků přihlášených k pravidelné denní docházce
 • družina umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování
 • žáci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení
 • oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí
 • oddělení školní družiny jsou umístěna v areálu ZŠ
 • ke své činnosti využívá družina kromě tříd také zahradu, školní dvůr, školní hřiště, tělocvičnu a nafukovací halu
 • činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu
 • školní družina je zpoplatněna dle vnitřního předpisu ŘŠ
 • školní družina zabezpečuje podmínky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

3. Provozní doba školní družiny

 • školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 11:35 hod. do 16:30 hod.
 • ranní družina je v provozu od 6:45 hod. do 7:40 hod. v oddělení ŠD určeném ŘŠ
 • vyzvedávání – odchod žáků ze ŠD je možný kdykoli do 13 hodin a dále až od 15,00 hod. V čase mezi 13,00 až 15,00 odchod žáka ze ŠD není možný.
 • v době od 13,00 do 15,00 hod. konají žáci činnosti dle plánu každého oddělení. V případě příznivého počasí mohou pobývat v tomto čase i mimo budovu ZŠ. V tuto dobu nebude umožněno rodičům jejich vyzvedávání
 • z bezpečnostních důvodů budou žáci předáváni rodičům (oprávněným zástupcům rodičů):
  • oddělení v budově 1. stupně (holubník) - výhradně ve vstupní hale budovy prvního stupně, pokud nebude aktuálně dohodnuto jinak.
  • oddělení v hlavní budově – prostřednictvím elektronického systému (telefonického hovoru) – dítě odchází z oddělení (třídy) samo do šatny, kde na něj může čekat rodič (oprávněný zástupce rodiče). Po odchodu dítěte ze třídy již za něj nenese škola odpovědnost. 

4. Přihlašování, odhlašování a zařazení žáka do družiny

 • do školní družiny přihlašují rodiče žáka písemnou přihláškou (zápisním lístkem – ke stažení na webu školy)
 • o zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy
 • pro přihlášeného žáka je docházka do školní družiny povinná
 • na zápisním lístku upřesní rodiče rozsah docházky
 • odhlášení žáka ze školní družiny se provádí písemnou formou

5. Omlouvání nepřítomnosti

 • nepřítomnost žáka v družině a případné odchylky od pravidelné docházky sdělí rodiče příslušné vychovatelce zápisem do deníčku k tomuto účelu určenému, případně jinou písemnou formou, nebo emailem
 • stejným způsobem rodiče žádají o umožnění odchodu žáka v doprovodu jiné osoby
 • na telefonickou žádost nelze žáka ze školní družiny uvolnit

6. Další ustanovení a doporučení

 • žáky 1. a 2. ročníků odvádí do družiny vychovatelky, žáci vyšších ročníků přicházejí do školní družiny sami (v případě písemného souhlasu rodičů)
 • v rámci organizace různých činností školní družiny je možné jednotlivá oddělení spojovat
 • spojovat oddělení je také možno v případě snížení počtu žáků v odděleních, obvykle po 15. hodině
 • rodičům žáků, kteří zůstávají v družině po 15. hod., doporučujeme, aby vybavili žáka odpolední svačinou
 • pro různé zájmové činnosti školní družiny (výtvarné, sportovní, pobyt venku apod.) doporučujeme děti vybavit vhodným převlečením a obutím
 • pitný režim ve školní družině je denně zajištěn v dostatečném množství – čaj, voda se sirupem apod.
 • zákonní zástupci žáka, který úmyslně poškodí vybavení školní družiny, jsou povinni uhradit způsobenou škodu
 • ztrátu osobních věcí žák ihned hlásí vychovatelce školní družiny; na pozdní upozornění (druhý den) nebude brán zřetel

 

7. Užívání elektronických zařízení žáky ve školní družině

 • elektronickými zařízeními (dále EZ) jsou myšlena tato zařízení:
  • televize, promítání na tabuli (plátno) pomocí dataprojektoru, PC, dále:
  • „drobná“ dotyková EZ, jako především notebook, tablet, chytré telefony, dotykové hodinky a další podobná technika
 • žákům není zakázáno do školní družiny osobní EZ donášet a zde je užívat
 • škola nenese odpovědnost za ztrátu či poškození osobních EZ, pokud nebylo žákům jejich přinesení předem doporučeno
 • žáci mohou ve ŠD užívat EZ školní, nebo osobní za dodržení níže uvedených podmínek
  • za organizaci práce s EZ a délku užívání EZ během pobytu ve ŠD plně odpovídá vychovatelka ŠD
  • žákům je umožněno bez omezení užívat „drobných“ osobních EZ v čase od 15,30 do 16,00 hod.
  • užít mobilní telefon, chytré hodinky apod. pro uskutečnění hovoru, či zaslání (přečtení) textové zprávy je možné, pokud se na tomto předem žák dohodne s vychovatelkou ŠD 
 • žákům je zakázáno pořizovat pomocí osobních EZ zvukové a obrazové záznamy, natož je dále šířit, pokud není dohodnuto s vychovatelkou jinak

8. Bezpečnost žáků ve školní družině

 • při pobytu ve školní družině dodržuje žák vnitřní řád školní družiny a řídí se pokyny vychovatelek
 • bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit školní družinu
 • za žáka, který byl ve škole, avšak do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá
 • žáci jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu ve ŠD, záznam o tomto poučení je v přehledu výchovně vzdělávací práce v jednotlivých odděleních
 • při činnosti ŠK je přihlíženo k základním fyziologickým potřebám žáků a jsou vytvářeny podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 • ve ŠK je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků, dětem jsou poskytnuty nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

9. Vyloučení žáka ze školní družiny

 • žáka je možno ze školní družiny vyloučit při hrubé nekázni, nebo jestliže soustavně a opakovaně nedodržuje vnitřní řád školní družiny a ohrožuje tím zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních žáků

10. Změny vnitřního řádu školní družiny

 • případné změny vnitřního řádu školní družiny provádí ŘŠ především na základě návrhu vedoucí vychovatelky, nebo na základě provozních potřeb; datum účinnosti změn(y) bude uvedeno v záhlaví vnitřního řádu ŠD

 

Tento vnitřní řád školní družiny je účinný od 6. 10. 2022 a ruší tímto celé znění řádu předchozího.

 

V Hustopečích dne 4. 10. 2022                                                                                      Mgr. Jaroslav Vysloužil