Vnitřní řád školní družiny - platnost od 1. 9. 2019

1. Organizace činnosti družiny

 • družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1.- 5.tříd v době mimo vyučování
 • činnost družiny je vykonávána ve dnech školního vyučování
 • družina organizuje zájmové vzdělávání žáků přihlášených k pravidelné denní docházce
 • družina umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování
 • žáci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení
 • oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí
 • oddělení školní družiny jsou umístěna v areálu ZŠ
 • ke své činnosti využívá družina kromě tříd také zahradu, školní dvůr, školní hřiště, tělocvičnu a nafukovací halu
 • činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu
 • školní družina je zpoplatněna dle vnitřního předpisu ŘŠ

2. Provozní doba školní družiny

 • školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 11:35 hod. do 16:30 hod.
 • ranní družina je v provozu od 6:45 hod. do 7:40 hod. v oddělení ŠD určeném ŘŠ
 • vyzvedávání – odchod žáků ze ŠD je možný kdykoli do 13 hodin a dále až od 15,00 hod. V čase mezi 13,00 až 15,00 odchod žáka ze ŠD není možný.
 • v době od 13,00 do 15,00 hod. konají žáci činnosti dle plánu každého oddělení. V případě příznivého počasí mohou pobývat v tomto čase i mimo budovu ZŠ. V tuto dobu nebude umožněno rodičům jejich vyzvedávání
 • z bezpečnostních důvodů budou žáci předáváni rodičům výhradně ve vstupní hale budovy prvního stupně, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Přihlašování, odhlašování a zařazení žáka do družiny

 • do školní družiny přihlašují rodiče žáka písemnou přihláškou (zápisním lístkem – ke stažení na webu školy)
 • o zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy
 • pro přihlášeného žáka je docházka do školní družiny povinná
 • na zápisním lístku upřesní rodiče rozsah docházky
 • odhlášení žáka ze školní družiny se provádí písemnou formou

4. Omlouvání nepřítomnosti

 • nepřítomnost žáka v družině a případné odchylky od pravidelné docházky sdělí rodiče příslušné  vychovatelce zápisem do deníčku k tomuto účelu určenému, případně jinou písemnou formou.   
 • stejným způsobem rodiče žádají o umožnění odchodu žáka v doprovodu jiné osoby
 • na telefonickou žádost nelze žáka ze školní družiny uvolnit

5. Další ustanovení a doporučení

 • žáky 1. a 2. ročníků odvádí do družiny vychovatelky, žáci vyšších ročníků přicházejí do školní družiny sami (v případě písemného souhlasu rodičů)
 • v rámci organizace různých činností školní družiny je možné jednotlivá oddělení spojovat
 • spojovat oddělení je také možno v případě snížení počtu žáků v odděleních, obvykle po 15. hodině
 • rodičům žáků, kteří zůstávají v družině po 15. hod., doporučujeme, aby vybavili žáka odpolední svačinou
 • pro různé zájmové činnosti školní družiny (výtvarné, sportovní, pobyt venku apod.) doporučujeme děti vybavit vhodným převlečením a obutím
 • pitný režim ve školní družině je denně zajištěn v dostatečném množství – čaj, voda se sirupem apod.
 • zákonní zástupci žáka, který úmyslně poškodí vybavení školní družiny, jsou povinni uhradit způsobenou škodu
 • ztrátu osobních věcí žák ihned hlásí vychovatelce školní družiny; na pozdní upozornění (druhý den) nebude brán zřetel

6. Bezpečnost žáků ve školní družině

 • při pobytu ve školní družině dodržuje žák vnitřní řád školní družiny a řídí se pokyny vychovatelek
 • bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit školní družinu
 • za žáka, který byl ve škole, avšak do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá
 • žáci jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu ve ŠD, záznam o tomto poučení je v přehledu výchovně vzdělávací práce v jednotlivých odděleních

7. Vyloučení žáka ze školní družiny

 • žáka je možno ze školní družiny vyloučit při hrubé nekázni, nebo jestliže soustavně a opakovaně  nedodržuje vnitřní řád školní družiny a ohrožuje tím zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních žáků

8. Změny vnitřního řádu školní družiny

 • případné změny vnitřního řádu školní družiny provádí ŘŠ především na základě návrhu vedoucí vychovatelky, nebo na základě provozních potřeb; datum účinnosti změn(y) bude uvedeno v záhlaví vnitřního řádu ŠD
 • změny budou provedeny formou opravy stávajícího vnitřního řádu ŠD s tím, že opravený vnitřní řád bude vložen do ŠVP jako příloha při jeho aktualizaci a bude zveřejněn ve všech odděleních ŠD.

Tento vnitřní řád školní družiny je účinný od 1. 9. 2019 a ruší tímto celé znění řádu předchozího.

 

V Hustopečích dne 1. 7. 2019                                                                                         Mgr. Jaroslav Vysloužil

                                                                                                                                            ředitel školy