Vnitřní řád školní družiny

1. ORGANIZACE ČINNOSTI DRUŽINY

 • Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. – 5. tříd v době mimo vyučování
 • Činnost družiny je vykonávána ve dnech školního vyučování
 • Družina organizuje zájmové vzdělávání účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování
 • Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení
 • Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí
 • Oddělení školní družiny jsou umístěny v areálu ZŠ
 • Ke své činnosti využívá družiny kromě tříd také zahradu, školní dvůr, školní hřiště, tělocvičnu a keramickou dílnu
 • Činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu
 • Školní družina je zpoplatněna dle vnitřního předpisu

2. PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 11:35 – 16:30.
 • Ranní družina je v provozu od 6:45 – 7:40 v oddělení ŠD určeném ŘŠ

3. PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ A ZAŘAZENÍ ŽÁKA DO DRUŽINY

 • Do školní družiny přihlašují rodiče žáka písemnou přihláškou (zápisním lístkem)
 • O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy
 • Pro přihlášeného žáka je docházka do školní družiny povinná
 • Na zápisním lístku upřesní rodiče rozsah docházky
 • Odhlášení žáka ze školní družiny se provádí písemnou formou

4. OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

 • Nepřítomnost žáka v družině, příp. odchylky od pravidelné docházky sdělí rodiče příslušné vychovatelce zápisem do deníčku k tomuto účelu určeném, příp. jinou písemnou formou
 • Stejným způsobem rodiče žádají o umožnění odchodu žáka v doprovodu jiné osoby
 • Na telefonickou žádost nelze žáka ze školní družiny uvolnit
 • Rovněž k návštěvě nepovinných předmětů a kroužků jsou žáci uvolňováni pouze na základě písemné žádosti rodičů

5. DALŠÍ USTANOVENÍ A DOPORUČENÍ

 • Žáky 1. a 2. ročníků odvádí do družiny vychovatelky, žáci vyšších ročníků přicházejí do školní družiny sami (v případě písemného souhlasu rodičů)
 • V rámci organizace různých činností školní družiny je možné jednotlivá oddělení spojovat
 • Spojovat oddělení je také možno v případě snížení počtu žáků v odděleních po 15:00 hod.
 • Rodičům žáků, kteří zůstávají v družině po 15:00 hod., je vhodné doporučit, aby vybavili žáka odpolední svačinou
 • Po různé zájmové činnosti (výtvarné, sportovní, pobyt venku apod.) je vhodné děti vybavit převlečením
 • Placení obědů a jejich odhlašování v případě nemoci si rodiče zajišťují sami, neodhlášené obědy propadají
 • Pitný režim ve školní družině je denně zajištěn v dostatečném množství
 • Zákonní zástupci žáka, který úmyslně poškodí vybavení školní družiny, jsou povinni uhradit způsobenou škodu
 • Ztrátu osobních věcí žák ihned hlásí vychovatelce školní družiny; na pozdní upozornění (druhý den) nebude brát zřetel

6. BEZPEČNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 • Při pobytu ve školní družině dodržuje žák vnitřní řád školní družiny a řídí se pokyny vychovatelek
 • Bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit školní družinu
 • Za žáka, který byl ve škole a nedostavil se do školní družiny, vychovatelka neodpovídá
 • Žáci jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu ve školní družině, záznam o tomto poučeni je v přehledu výchovně vzdělávací práce v jednotlivých odděleních

7. VYLOUČENÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Žáka je možno ze školní družiny vyloučit při hrubé nekázni nebo jestliže soustavně a opakovaně nedodržuje vnitřní řád školní družiny a ohrožuje tím zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních žáků

8. ZMĚNY VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Případné změny vnitřního řádu školní družiny provádí ŘŠ na základě návrhu vedoucí vychovatelky, popř. na základě provozních potřeb; datum účinnosti změny bude uvedeno v záhlaví vnitřního řádu ŠD
 • Změny budou provedeny formou opravy stávajícího vnitřního řádu ŠD s tím, že opravený vnitřní řád bude vložen do ŠVP jako příloha při jeho aktualizaci a bude zveřejněn ve všech odděleních ŠD