Vzdělávací aktivity

 • Učební plán (týdenní časová dotace vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících) je stanoven ve školním vzdělávacím programu. 
 • Do učebního plánu jsou od 7.ročníku zařazovány povinně volitelné předměty s různým zaměřením tak, aby si žáci mohli vybrat předměty podle svých zájmů a zaměření. Zpravidla jsou žákům nabízeny následující povinně volitelné předměty :
  • konverzace v německém nebo anglickém jazyce,
  • seminář a praktika z přírodovědných předmětů (chemie, přírodopis),
  • seminář ze společenskovědních předmětů,
  • základy administrativy (psaní na PC všemi deseti),
  • technické činnosti, kovářství,
  • sportovní hry,
  • vaření, cukrářství ap.
  • sportovní hry
 • Jako nepovinné předměty nabízí škola pro žáky zpravidla (nabídka se každoročně upravuje):
  • náboženství,
  • výtvarný kroužek,
  • divadelní kroužek,
  • aj.
 • Dle možností a zájmu žáků poskytují vyučující tzv. doučování.
 • Škola je od roku 1997 členem “Asociace českých daltonských škol”. Členství přináší škole možnosti setkávat se s novými metodami výchovně vzdělávací práce, ty si osvojovat a v případě použitelnosti je vnášet i do každodenní praxe.
 • Výrazná péče je na škole věnována žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie atd.); škola velmi úzce spolupracuje s odbornými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, SPC v Brně, OSPOD atd. 
 • Ve škole pracuje školské poradenské pracoviště jehož členy jsou
  • školní psycholog,
  • speciální pedagog,
  • výchovní poradci,
  • metodik prevence patologických jevů.
 • Ve třídách, kde jsou integrovaní žáci s výraznými poruchami učení nebo chování pracují asistenti pedagoga.
 • Intenzivní péči věnují všem žákům výchovné poradkyně jak v oblasti výukových potíží, tak i při výběru dalšího studia (tzv. volba povolání - u vycházejících žáků).
 • Značná pozornost je věnována protidrogové prevenci (besedy, semináře, protidrogový program školy atd.).
 • Jako jedni z mála v regionu nabízí naše škola výuku anglického jazyka už od prvního ročníku.