Vzdělávací aktivity

 • Učební plán (týdenní časová dotace vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících) je stanoven ve školním vzdělávacím programu. 
 • Do učebního plánu jsou od 7.ročníku zařazovány povinně volitelné předměty s různým zaměřením tak, aby si žáci mohli vybrat předměty podle svých zájmů a zaměření. Zpravidla jsou žákům nabízeny následující povinně volitelné předměty :
  • konverzace v německém nebo anglickém jazyce,
  • seminář a praktika z přírodovědných předmětů (chemie, přírodopis),
  • seminář ze společenskovědních předmětů (dějepis),
  • základy administrativy (psaní na PC všemi deseti),
  • technické činnosti,
  • sportovní hry.
 • Jako nepovinné předměty nabízí škola pro žáky zpravidla (nabídka se každoročně upravuje):
  • náboženství,
  • individuální logopedickou péči,
  • literárně dramatickou výchovu,
  • pohybové a sportovní aktivity,
  • konverzaci v německém nebo anglickém jazyce
 • Škola je od roku 1997 členem “Asociace českých daltonských škol”, dosud jako jedna z mála v Jihomoravském kraji. Členství přináší škole možnosti setkávat se s novými metodami výchovně vzdělávací práce, tyto metody si postupně osvojovat a vnášet je do každodenní praxe.
 • Výrazná péče je na škole věnována žákům s poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie atd.); škola velmi úzce spolupracuje s odbornými pracovníky místní pedagogicko-psychologické poradny a logopedické ambulance.
 • Ve škole je zřízeno školské poradenské pracoviště jehož členy jsou
  • školní psycholog,
  • speciální pedagog,
  • výchovní poradci,
  • metodik prevence patologických jevů.
 • Ve třídách, kde jsou integrovaní žáci s výraznými poruchami učení nebo chování pracují asistenti pedagoga.
 • Intenzivní péči věnují všem žákům výchovné poradkyně jak v oblasti výukových potíží, tak i při výběru dalšího studia (u vycházejících žáků).
 • Značná pozornost je věnována protidrogové prevenci (besedy, semináře, protidrogový program školy atd.).
 • Jako jedna z mála škol nabízí naše škola výuku anglického jazyka už od prvního ročníku.