Mimoškolní aktivity, kroužky

 Akce pro žáky a rodičovskou veřejnost

Každoročně zabezpečuje škola pro žáky a mnohdy také pro rodičovskou veřejnost celou řadu různě zaměřených akcí. Mezi tradiční akce patří:

 • Dny otevřených dveří pro rodiče,
 • návštěvy divadelních představení v Brně a v okolí Hustopečeí, 
 • výchovné pořady s různou tématikou (společenské chování, protidrogová prevence, hudební a dramatické pořady, dopravní výchova a pod.),
 • přírodovědný projekt "Den Země",
 • kurz první pomoci pro žáky i učitele,
 • zážitkové dramatické kurzy pro žáky,
 • návštěva Úřadu práce,
 • plavecký výcvik pro žáky 2., 3. ročníku,
 • lyžařský kurz pro žáky 7.ročníku a případné další zájemce,
 • škola v přírodě pro žáky 1. stupně,
 • školní výlety pro třídní kolektivy,
 • zahraniční sportovně poznávací pobyty,
 • vzdělávací exkurze – muzea, veletrhy, planetárium a pod.,
 • vlastní výstavy prací žáků,
 • dny v přírodě (den, kdy výuka probíhá mimo školu),
 • burza středních škol pro žáky 8. a 9.ročníku a jejich rodiče,
 • školní sportovní olympiáda,
 • různé školní sportovní turnaje (házená, atletika, hokejbal, vybíjená, skok do výšky, basketbal, volejbal apod.),
 • slavnostní předání vysvědčení žákům 9.ročníku na konci školního roku,
 • divadelní kroužek,
 • adaptační dny pro žáky 6. ročníku
  • atd.

Zájmové činnosti

 • každoročně škola nabízí žákům několik zájmových kroužků, které vedou pracovníci školy, nebo externisté
 • výběr zájmových kroužků navazuje a částečně doplňuje činnost mímístního centra volného času Pavučina a různých zdejších sportovních oddílů,
 • mezi nabízené zájmové kroužky obvykle patří:
  • kroužek německého nebo anglického jazyka,
  • kroužek ručních prací,
  • sportovní kroužky
  • divadelní kroužek atd.
   • nabídka je každoročně upravována dle zájmu žáků a možnosti personálního zabezpečení
 • Škola rozsahem nabízené zájmové činností nemůže a ani nechce konkurovat místním organizacím a spolkům, které mají tyto aktivity za své hlavní poslání.  

Školní družina a školní klub

Po vyučování mohou žáci prvního stupně navštěvovat školní družinu a pro žáky druhého stupně je otevřen školní klub, v němž mohou žáci využívat mimo jiné:

 • počítače s připojením na internet,
 • různé stolní hry apod.,
 • případně si mohou vypracovat domácí úkoly, připtavit se na výuku následných dnů atd.

Soupis aktivit za konkrétní školní rok je uveřejněn ve výročních zprávách školy

.