Přijetí žáka do 6. ročníku pro šk. r. 2020/2021

Informace k přijímání žáků do šestého ročníku


Přestup žáka z jiné základní školy

     Je dlouholetou tradicí, že do šestého ročníku naší školy jsou přijímáni i žáci z okolních obcí. Především z těch, kde není zřízen druhý stupeň ZŠ. Je předpoklad, že tomu tak bude i v příštím školním roce. Dojíždějící žáci tak od září budou moci nastoupit na místa, která se po hlavních prázdninách uvolní, a to především díky odchodu našich páťáků, kteří budou přijati od 9/20 na víceletá gymnázia.

      Abychom mohli od nového školního roku personálně a prostorově zajistit výuku šestého ročníku, je zapotřebí znát především:

a) kolik našich současných páťáků nám do 6. tříd již nenastoupí

b) být včas informování o počtu žádostí o přestup na naši školu.

     Z tohoto důvodu vyzývám rodiče, kteří uvažují od 1. 9. 2020 o přestupu svých dětí do našeho šestého ročníku, aby v termínu od 1. do 31. května 2020 doručili na adresu školu (nebo osobně do kanceláře školy) vyplněný formulář:

a) Žádost o přestup žáka na ZŠ Komenského - pro žáka přecházejícího z jiné školy

b) Zápisní lístek - Příloha k přihlášce k základnímu vzdělávání a k žádosti o přestup žáka na ZŠ Komenského

– oba dokumenty ke stažení zde: https://www.zshuskom.cz/dokumenty-skoly-formulare.

     Vedení školy bude při rozhodování o stanovení počtu tříd a žáků v jednotlivých třídách šestého ročníku vycházet z:

- předpokládaného počtu stávajících žáků, kteří budou od 9/2020 navštěvovat 6. roč. 

- množství podaných žádostí o přestup, a to k uvedenému datu 31. května 2020.

 

       V době do 31. května 2020 nemá termín podání žádosti o přestup žádný vliv na následné rozhodnutí ředitele školy, zda žádosti bude/nebude vyhověno. 

          - Doporučujeme proto rodičům podávat žádosti o přestup až v období od 1. května 2020. 

     Vyrozumění o (ne)přijetí žáka do 6. ročníku obdrží zákonní zástupci žáka nejpozději do konce června.   

 

       Základní prioritou vedení školy je zabezpečení:

- dostatečného počtu míst pro své spádové žáky

- odpovídajích vyučovacích prostor

-  personální - především pedagogické

 

 Obecné informace:

     Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

      Nelze předem vyloučit vyšší počet zájemců o docházku do budoucího šestého ročníku, než budeme moci přijmout. Ke všem žádostem o přijetí je nutno přistupovat dle stejných pravidel - kritérií. Podotýkám, že u žáků s trvalým bydlištěm mimo spádový ZŠ Komenského, není rozhodujícím kritériem datum podání žádosti o přestup.    

 Kritéria pro přijímání dětí do 6. ročníku ZŠ - pro šk. rok 2020/2021

- stanovený termín pro posouzení žádostí: 1. červen 2020 (tento termín byl vzhledem k uzavření škol a z toho plynoucího odložení přijímacího řízení na střední školy posunut až na 22. června)

  1.  Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) v Hustopečích – ve spádovém obvodu ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2
  2. Poté dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) v Hustopečích – mimo spádový obvod ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2
  3. Následně dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) mimo Hustopeče
    1. prioritně to, jehož sourozenec(i) je (jsou) již žákem (y) ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2
    2. v případě překročení stanovené kapacity, bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los

     Vlastní losování provedou min. tři zaměstnanci školy určení ředitelem školy. O výsledku bude proveden zápis.

 Obvyklé otázky - přijímání žáků do 6. tříd

Do které školy dítě přihlásit?

     Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků.  Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. i jinou než spádovou.

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do školy?

     Podáním písemné přihlášky (Žádosti o přestup) se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí obdrží zákonní zástupci bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, pokud není řízení pozdrženo.

     Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.

Kolik žáků bude přijato, kolik bude otevřeno tříd?

     Ve školním r. 2020/21 se počítá s otevřením dvou, max. tří šestých tříd. Maximální kapacita (naplněnost) tříd je stanovena 50 žáků (2 třídy), nebo 75 žáků (3 třídy). Škola si vymezuje právo stanovit max. cílovou kapacitu jednotlivých tříd tohoto ročníku.

Celkový počet tříd bude odvozen od:

- celkového počtu žáků – stávajících, odchozích, přihlášených

- prostorových kapacit školy

- personálního zajištění výuky

Bude se vědět již před konáním zápisu, kdo bude třídním učitelem/učitelkou jednotlivých tříd? Můžeme si vybrat pro naše dítě třídu konkrétního třídního učitele/učitelky?

     Ne, nebude. Vše se odvine od počtu otevřených tříd a celkového personálního "vývoje". V této záležitosti bývá obvykle rozhodnuto před koncem tohoto školního roku. Může se však stát, že z nepředvídatelných důvodů se vše ještě změní těsně před začátkem školního roku nového. 

     Z výše uvedeného plyne, že možnost výběru zařazení dítěte "ke jménu" budoucího pedagoga není možná.    

Můžeme si vybrat s kým naše dítě bude chodit do třídy, případně s kým nebude?

    Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Zájmy rodičů v rámci celého ročníku jsou mnohdy protichůdné. Konkrétní požadavky většinou prioritně zohledňují pouze individuální potřeby vás a vašich dětí, což je naprosto logické. Rozdělení žáků do tříd však zahrnuje celou řadu velmi důležitých aspektů, které musíme zajistit, ale nemusí souznít s vašimi představami.

Věřte, že rozdělení dětí do tříd věnujeme maximální pozornost a našim prioritním zájmem je vytvořit pro všechny budoucí třídní kolektivy co nejideálnější podmínky pro vzdělávání.