Přijetí žáka do 6. ročníku - info. pro šk. r. 2023/2024

Informace k 1. 10. 2022:

----------------------------

Základní nformace k přijímání žáků do šestého ročníku

Přestup žáka z jiné základní školy

     Je dlouholetou tradicí, že do šestého ročníku naší školy jsou přijímáni i žáci z okolních obcí. Především z těch, kde není zřízen druhý stupeň ZŠ. Je předpoklad, že tomu tak bude i v příštím školním roce. Dojíždějící žáci tak od září budou moci nastoupit na místa, která se po hlavních prázdninách uvolní, a to především díky odchodu našich páťáků, kteří budou přijati od 9/2023 na víceletá gymnázia.

      Abychom mohli od nového školního roku personálně a prostorově zajistit výuku šestého ročníku, je zapotřebí znát především:

a) kolik našich současných páťáků nám od září příštího šk. roku do 6. ročníku již nenastoupí

b) být včas informování o počtu žádostí-zájemců o přestup do 6. ročníku od nového šk. roku

     Z tohoto důvodu vyzývám rodiče, kteří uvažují od 1. září 2023 o přestupu svých dětí do našeho šestého ročníku, aby do 15. května 2023 vyplnili a podali do kanceláře školy vyplněný formulář:

      Ředitel školy bude při rozhodování o stanovení počtu tříd a žáků v jednotlivých třídách šestého ročníku vycházet z:

 • předpokládaného početního stavu žáků v budoucím 6. ročníku 
 • počtu volných tříd  (učeben) od září nového školního roku 
 • včas podaných Žádostí o přestup (tj. k 15. května příslušného šk. roku)

     16. května 2023 bude zahájeno na základě podaných Žádostí o přestup správní řízení týkající se vydání rozhodnutí o přestupu do 6. ročníku ZŠ Komenského.                 

     Vyrozumění o vydaném Rozhodnutí o přestupu žáka do 6. ročníku obdrží zákonní zástupci žáka nejpozději do poloviny června roku 2023.    

     Obecné informace:

     Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

      Nelze předem vyloučit vyšší počet zájemců o docházku do budoucího šestého ročníku, než budeme moci přijmout.

     Dokonce nelze ani vyloučit situaci, kdy z níže uvedených důvodů nebude moci být přijato žádné dítě z nespádového obvodu. Tato varianta je však velmi nepravděpofdobná. 

     Ke všem žádostem o přijetí je nutno přistupovat dle stejných pravidel - kritérií.

 

Rozhodujícím kritériem pro kladné vyřízení žádosti o přestup NENÍ datum podání žádosti.    

     Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ - pro šk. rok 2023/2024

 1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) v Hustopečích – ve spádovém obvodu ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2
 2. Poté dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) v Hustopečích – mimo spádový obvod ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2
 3. Následně dítě s trvalým pobytem (bydlištěm) mimo Hustopeče
  1. prioritně to, jehož sourozenec(i) je (jsou) již žákem (y) ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2
  2. v případě překročení stanovené kapacity, bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los
 •  Vlastní losování provedou min. tři zaměstnanci školy určení ředitelem školy. O výsledku bude proveden zápis.

Podmínkou přijetí žáků do šestého ročníku jsou především kapacitní a personální možnosti školy, především:

 • volné učebny
 • dodržení max. limitu naplněnosti tříd
 • personální zabezpečení vzdělávání

______________________________________________________________

Obvyklé otázky - přijímání žáků do 6. tříd

Do které školy dítě od 6. ročníku přihlásit?

     Zákon stanoví, že přednostně jsou do konkrétní školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v jí příslušném školském obvodu. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků.  Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. i jinou než spádovou.

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do školy?

     Podáním písemné Žádosti o přestup. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky Rozhodnutí obdrží zákonní zástupci bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení, pokud není řízení pozdrženo.

      Vydané Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání proti výsledku Rozhodnutí ke krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.

Kolik žáků bude přijato, kolik bude otevřeno tříd?

     Ve školním r. 2023/24 se počítá s otevřením nejvíce tří šestých tříd. Maximální kapacita (naplněnost) tříd je stanovena 50 žáků (2 třídy), nebo 75 žáků (3 třídy). Škola si vymezuje právo stanovit max. cílovou kapacitu jednotlivých tříd tohoto ročníku.

Celkový počet tříd bude odvozen od:

- celkového počtu žáků (stávajících, odchozích / přihlášených)

- prostorových kapacit školy

- personálního zajištění výuky

Má včasnost doručených žádostí o přestup vliv na výsledek rozhodnutí o přijetí?

     Nemá, není ani žádoucí, aby rodiče do školy doručovali žádosti o přestup dříve, jak v měsíci květnu. Datum podání žádosti o přestup není rozhodujícím kritériem pro Rozhodnutí ředitele školy.

     Důležité ale je, aby žádost o přestup byla do školy doručena do 15. května 2023.

Můžeme si vybrat s kým naše dítě bude chodit do třídy, případně s kým nebude?

     Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Zájmy rodičů v rámci celého ročníku jsou mnohdy protichůdné. Konkrétní požadavky většinou prioritně zohledňují pouze individuální potřeby vás a vašich dětí, což je naprosto logické. Rozdělení žáků do tříd však zahrnuje celou řadu velmi důležitých aspektů, které musíme zajistit, ale nemusí souznít s představami zákonnýách zástupců, či dětí.

     Věřte, že rozdělení dětí do tříd věnujeme maximální pozornost a našim prioritním zájmem je vytvořit pro všechny budoucí třídní kolektivy co nejideálnější podmínky pro vzdělávání. Každopádně svůj zájem o zařazení dítěte do konkrétní třídy, ke konkrétním spolužákům apod., můžete písemně uvést v dokládané dokumentaci, pokusíme se vám vyhovět.

 

     Mgr. Jaroslav Vysloužil

     10. 10. 2022