Šk. klub - Školní vzdělávací program a Vnitřní řád

 

Identifikační údaje školního klubu 

 

Ředitel školy:                                  Mgr. Jaroslav Vysloužil

Adresa:                                            Komenského 4, Hustopeče, okres Břeclav, 69301

Vychovatelka ve školním klubu:   Jaroslava Tomešová

Kontakt:                                          519412663

E - mail:                                           reditel@zshuskom

Webové stránky:                            www.zshuskom.cz

Adresa zřizovatele:                        Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 69317, Hustopeče, 

                                                         okres Břeclav

Provozní doba:                              Po a St       od 11.30 do 16.30

                                                         Út, Čt, Pa   od 11.30 do 16.00

 

 

 

ŠVP pro školní klub byl předložen školské radě dne 29. 8. 2014 a schválen ředitelem školy dne 1. 9. 2014. Drobné úpravy provedeny a projednány v srpnu 2019. Účinnost tohoto dokumentu je od 1. 9. 2019.

 

 

 

 1. Charakteristika školního klubu

 

      Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které vychází ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Od školní družiny se klub liší především starším věkem účastníků a odlišnými formami činností. Aktivity školního klubu jsou určeny přednostně žákům druhého stupně základní školy.

     Svou činností navazuje ŠK na školní vzdělávací program a je jeho nadstavbou. Usiluje o efektivní využití volného času žáků a rozvoj všestranných zájmů. Je nedílnou součástí prevence výskytu sociálně patologických jevů.  Posláním ŠK je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti smysluplným využitím volného času. V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK činnosti s náplní např. sportovní nebo tvořivou. Ve všech činnostech se prolínají složky odpočinkové, rekreační, sebevzdělávací a zájmové.

2.1. Organizace činnosti školního klubu

  • činnost školního klubu je vykonávána ve dnech školního vyučování
  • školní klub umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování
  • činnost školního klubu se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní klub

 

2.2. Provozní doba školního klubu

  • školní klub je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 12:00 hod. do 16:30 hod.

 

2.3. Přihlašování, odhlašování a zařazení žáka do školního klubu

  • do školního klubu přihlašují zákonní zástupci žáka písemnou přihláškou (zápisním lístkem)
  • o zařazení žáka do školního klubu rozhoduje ředitel školy
  • odhlášení žáka ze školního klubu se provádí písemnou formou

 

2.4. Další ustanovení a doporučení

  • zákonní zástupci žáka, který úmyslně poškodí vybavení školního klubu, jsou povinni uhradit způsobenou škodu
  • ztrátu osobních věcí žák ihned hlásí vychovatelce školního klubu. Na pozdní upozornění (druhý den) nebude brán zřetel

 

2.5. Bezpečnost práce a ochrana žáků ve školním klubu

  • při pobytu ve školním klubu žák dodržuje vnitřní řád školního klubu a řídí se pokyny vychovatelky
  • žáci jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu ve školním klubu

 

2.6. Vyloučení žáka ze školního klubu

  • žáka je možno ze školního klubu vyloučit při hrubé nekázni nebo při soustavném a opakovaném nedodržování vnitřního řádu školního klubu, a když tím ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních žáků

 

       2.7. Materiální podmínky

  • školní klub má k dispozici prostory v suterénu ZŠ, ŠK disponuje kuchyňskou linkou s elektrospotřebiči, plně vybavenou nádobím
  • žáci využívají notebooky a PC pracoviště s přístupem k internetu, mohou hrát stolní hry, stolní fotbal nebo hokej, kulečník, šipky
  • budoucí záměr dále počítá s doplňováním a zlepšováním materiálních podmínek

 

       2.8. Personální podmínky

  • zájmové vzdělání ve školním klubu zajišťuje plně kvalifikovaná pedagožka, její zaměření bude průběžně prohlubováno samostudiem a na akreditovaných kurzech a seminářích
  • profil pedagožky školního klubu: umí vytvořit příjemné sociální klima, jednat příjemně a efektivně s účastníky činností, má organizační schopnosti, dokáže žáky nadchnout a získat pro svůj program, využívá škálu zájmových aktivit přiměřených věku a přáním účastníků, zná bezpečnostní předpisy pro práci ve volnočasových aktivitách, je počítačově gramotná, absolvovala akreditovaný počítačový kurz

 

       2.9. Ekonomické podmínky

    Činnost školního klubu není zpoplatněna.

 

 1. Charakteristika ŠVP pro školní klub

 

  1. Cíle vzdělávání školního klubu

 

Cílem vzdělávání ve školním klubu je připravit děti pro život v současné společnosti   a prostřednictvím volnočasových aktivit je vybavit potřebnými kompetencemi. Skladba aktivit ve školním klubu je dána věkem dětí a jejich individuálními možnostmi.

Ve školním klubu se snažíme:

 • upevňovat a dále rozvíjet dovednosti a znalosti dětí potřebné ke spokojenému                       a úspěšnému životu ve společnosti
 • přizpůsobovat činnosti dětem podle jejich věku a individuálních potřeb
 • posilovat kompetence k učení, řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence pracovní a kompetence k trávení volného času
 • zapojovat děti do vytváření estetického prostředí ve škole
 • vést děti ke smysluplnému a uspokojivému využívání volného času
 • vytvářet pohodovou, klidnou a přátelskou atmosféru
 • spoluprožívat radostné chvíle, pocity jistoty a bezpečí
 • nabízet dětem pestrou a hravou činnost
 • rozvíjet tělesnou zdatnost při pohybových aktivitách
 • spolupracovat s ostatními učiteli a rodiči

 

  1. Obsah vzdělávání (Výchovně vzdělávací strategie vedoucí k naplňování klíčových kompetencí ve školním klubu)

 

      Klíčové kompetence (neboli způsobilost k vykonávání různých činností ve školním klubu), ze kterých vycházíme, jsou uvedeny v RVP ZV. Klíčové kompetence chápeme jako souhrn znalostí, schopností, dovedností a hodnot a postojů žáků. Celkem je vymezených šest klíčových kompetencí a jsou upravené pro potřeby ŠK. Účastník zájmových aktivit získává a rozvíjí při činnostech v klubu všechny kompetence, uvedené v RVP ZV:

kompetence k učení

  • vychovatelka vede žáky k používání textových zdrojů (encyklopedie, časopisy)
  • snaží se nabízet nové úkoly, u kterých mohou žáci využít dříve získané znalosti
  • vede žáky k tomu, aby získané zkušenosti uplatňovali v praktických situacích a získané vědomosti dávali do souvislostí např. při různých soutěžích

 

kompetence k řešení problémů

 • vhodnou motivací vede žáky k tomu, aby se nenechali odradit případným   neúspěchem a započaté činnosti dokončovali
 • podporuje žáky, aby si všímali problémů druhých osob a případně nabídli názor nebo řešení

 

kompetence komunikativní

 • během činností ve školním klubu se snaží vést žáky ke vhodné komunikaci mezi sebou i směrem k dospělým
 • motivuje žáky ke schopnosti formulovat a obhájit svůj názor

 

kompetence sociální a personální

 • snaží se u žáků budit pocit sebedůvěry a zdravého sebevědomí
 • vychovatelka dbá na vytváření a respektování pravidel práce jedince i týmu, klade důraz na upevňování dobrých mezilidských vztahů
 • nechává žáky pracovat ve skupinách a vede je k tomu, aby se při práci podělili o materiál a o pomůcky, sami si mezi sebou organizovali činnost ve skupině
 • vede žáky k používání základních společenských norem chování

 

kompetence pracovní a trávení volného času

 • klade důraz na pozitivní motivaci, podporuje a nabízí možnosti volby
 • při řízených činnostech se snaží vést žáky k tomu, aby si správně svou činnost plánovali a vyhodnocovali výsledky
 • vede žáky k tomu, aby si vybírali zájmové činnosti dle svých vlastních dispozic a rozvíjeli své zájmy v organizovaných skupinových nebo i individuálních činnostech
 • snaží se o to, aby se žáci orientovali v možnostech smysluplného trávení volného času

 

Ve školním klubu jsou k naplňování cílů ŠK a klíčových kompetencí využívány následující výchovně vzdělávací strategie (jsou to vlastně metody a formy činností ve ŠK): hry, soutěže, odpočinková činnost (relaxace, poslechy, četba), kresba, dramatizace, pohybové aktivity apod.

 

  1. Průřezová témata ve školním klubu

 

         Do základního vzdělávání je zařazeno celkem šest průřezových témat a během 1.až 9. ročníku se všechna tato témata a jejich okruhy postupně realizují. Činností ŠK prolíná především průřezové téma:

 • Osobnostní a sociální výchova a její tematické okruhy:
 • komunikace (komunikační dovednosti, komunikace v různých situacích jako je omluva, pozdrav, prosba, řešení konfliktů, vysvětlování, žádost, odmítání, posilování komunikačních dovedností, řeč těla, zvuků, slov - kultivace slovního a mimoslovního projevu, komunikační dovednosti obrany proti agresi a manipulaci)
 • mezilidské vztahy (chování podporující dobré vztahy mezi žáky)
 • poznávání žáků (poznávání se navzájem ve skupině, podobnost a odlišnost lidí, rozdíly v myšlení a jednání)
 • kreativita (tvořivost a originalita nápadů při různých činnostech klubu)
 • kooperace a kompetice (práce ve skupině, respektování pravidel skupiny, vedení, organizování, ale i podřízení se ve skupině, rozvíjení dovedností pro zvládání situací během soutěží, her či sportu)
 • hodnoty, postoje a praktická etika (různé typy problémů a sociálních rolí a jejich řešení, důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality, vést žáky prostřednictvím činností klubu k osvojování pojmů jako jsou odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování se navzájem, pomáhání si navzájem bez očekávání protislužby)

 

 • Výchova demokratického občana:
 • rodina, škola, školní klub, obec, stát, principy demokracie, příbuzenské vztahy, vztahy mezi dětmi, soužití, pravidla slušného chování, pochopit význam pravidel, řádu, práv základní lidská práva a práva dítěte, oslovování křestním jménem mezi žáky
 • demokratické rozhodování mezi dětmi

 

 • Multikulturní výchova:
 • jedinečnost každého člověka, člověk jako součást etnika, respektování zvláštností různých etnik (v klubu, ve škole, obci, ve státě)
 • spolupráce, tolerance, solidarita, slušné chování bez ohledu na kulturní a sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost
  1. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

            Zájmové vzdělávání ve školním klubu nabízí prostor pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, protože umožňuje v praxi realizovat právo na rovný přístup. Ve ŠK je respektována individualita každého žáka, podporováno vytváření prostředí pro všestranný rozvoj. Pedagožka nabízí dětem různorodou zájmovou činnost, ty mají možnost vybírat dle vlastních potřeb a zájmů.

         Při vytváření vhodných podmínek pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami vychovatelka spolupracuje s učiteli a školním psychologem, kteří poskytují především informace o individuálních potřebách dítěte.

 

  1. Délka a časový plán vzdělávání ŠK

 

    Zájmové vzdělávání ve školním klubu je poskytováno po dobu 10 měsíců - po dobu trvání školního roku. Po dobu podzimních, zimních, jarních a letních prázdnin je činnost ŠK přerušena.

 

  1. Formy vzdělávání ŠK
 • Pravidelná činnost (je dána nabídkou zájmových kroužků a skladbou aktivit školního klubu)
 • Příležitostné akce školy
 • Otevřená nabídka spontánních činností:
  • Závodivé hry, turnaje, soutěže
  • Relaxační aktivity
  • Deskové a karetní hry
  • Práce na počítači, s tiskárnou
  • Tradiční práce (např. vánoční, velikonoční)
  1. Plán činností pro školní klub (na školní rok)

 

    Podrobný plán činností ve školním klubu se tvoří každoročně podle skladby žáků, plánovaných akcí školy nebo podle nabízené zájmové činnosti a vychází z výše uvedených cílů vzdělávání ŠK, z klíčových kompetencí a průřezových témat. Je k nahlédnutí u vychovatelky školního klubu.

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

         

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2,

okres Břeclav, příspěvková organizace

 

ŠKOLNÍ KLUB - vnitřní řád

 

čl. 1  Úvodní ustanovení

 

     Vnitřní řád školního klubu se řídí ustanovením § 7 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále pak ustanovením § 111 školského zákona o školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, střediska volného času, školní družiny, školní kluby, kde se uskutečňuje zájmové vzdělávání. Zájmové vzdělávání poskytuje dětem, žákům a studentům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Na to navazuje vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, která stanoví, že účastníky zájmového vzdělávání mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků (popřípadě další fyzické osoby). Školní klub je prioritně určen pro žáky 2. stupně. Dále pro žáky 5. ročníku, kteří nebyli přijati k pravidelné docházce do školní družiny. Výjimečně mohou do školního klubu docházet i žáci z ročníku nižších.

 

čl. 2  Hlavní činnost klubu

 

      Podle ustanovení § 2 vyhlášky 74/2005 Sb. hlavní činností Školního klubu jsou tyto následující formy zájmového vzdělávání:

 • Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová, tematická a rekreační činnost nespojená s pohybem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání.
 • Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost
 • Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů
 • Využití otevřené nabídky spontánních činnosti

 

Čl. 3  Forma přijímání a odhlašování žáků do ŠK

 

     O přijetí žáka pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve ŠK, se rozhoduje na základě písemné přihlášky podepsané zákonnými zástupci. Odhlašování žáků ze ŠK je též písemnou formou.

 

Čl. 4  Bezpečnost žáků ve ŠK

 

      Hlavním posláním školního klubu po stránce bezpečnostní je zabezpečení zájmové činnosti a do určité míry i odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠK- zejména z pohledu rodičů- částečně funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování. Školní klub pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování, jako jsou zájmové kroužky. Činnost ŠK je vymezena dobou bezprostředně po školním vyučování, z toho pohledu přistupujeme ke stanovení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví žáků navštěvujících ŠK. Vzhledem k tomu, že se ve školním klubu aplikuje § 29 školského zákona, platí, že obdobně jako ve školách, při své činnosti ŠK přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zároveň zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků a poskytuje nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Čl. 5  Způsob evidence žáků ve ŠK

      Evidence celkového počtu žáků přihlášených do ŠK je vedena samostatně.

 

Čl. 6  Úraz žáka ve ŠK

 

      Podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vztahuje se na činnost ŠK v plném rozsahu § 29 o bezpečnosti a ochraně zdraví ve školách a školských zařízeních. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení platí, že školská zařízení typu družin a školních klubů jsou povinna vést evidenci úrazů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2. Každý záznam o úraze je tedy zaslán okruhu orgánů a institucí dle prováděcí vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

                           

 

     Hustopeče 1. 9. 2019                                                        Mgr. Jaroslav Vysloužil – ředitel školy