Zápis do 1. ročníku na šk. rok 2019/20

Termín zápisu: 9. 4. 2019

Základní informace:

  • zápis se bude konat ve třídách 1. stupně na žluté budově v úterý 9. 4. v 16,00 hodin
  • na nástěnce v přízemí bude vyvěšen jmenný rozpis dětí do jednotlivých učeben
  • zápis bude probíhat současně v šesti učebnách ve skupinách po 6 - 10 dětech (záleží na celkovém počtu přihlášených dětí)
  • nejdříve bude zkontrolován rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
  • následná část zápisu bude probíhat hravou formou, není třeba mít obavy , nejde o zkoušení ani testování
  • dobu trvání předpokládáme na 30 - 40 minut
  • k zápisu mohou vedle rodičů doprovodit předškoláka i prarodiče

Přihlášky k základnímu vzdělávání a zápisní lístky je možno odevzdat v MŠ (Hustopeče) nebo v kanceláři školy, a to nejlépe do konce března. Odevzdání přihlášky postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) - přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky. 

- žádné dodatečné pozvánky k zápisu již nebudou zákonným zástupcům školou zasílány 

 

K zápisu vezměte s sebou:

1) PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2) ZÁPISNÍ LÍSTEK

3) RODNÝ LIST DÍTĚTE

4) OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce

5) ROZHODNUTÍ O ODKLADU ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

     - týká se pouze dětí, kterým byl odklad udělen, a to jinou základní školou

 

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky

a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC)

b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

c) ŽÁDOST O ODKLAD

 

 

 

--------------------

 

--------------------

Platná pravidla při přijímání dětí do 1. tříd

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 Pro snadnější orientaci v právních předpisech jsou zde odpovědi na Vaše nejčastější otázky:

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem.

Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. babička?

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí.

Jakým způsobem přihlásíme dítě do ZŠ?

Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Přihlášky k základnímu vzdělávání, která je dostupná na webových stránkách školy. Součástí přihlášky je i tzv. Zápisový lístek. Oba dokumenty je zákonný zástupce povinen doručit do školy nejpozději v den zápisu. Doručením je myšleno osobní předání v čase zápisu, případně kdykoli osobně před konáním zápisu.   

Kdy musím své dítě přihlásit?

Termín zápisu je stanoven na 9. duben 2019.

Musí být u zápisu dítě?

Přítomnost dítěte u zápisu není povinná. Budeme samozřejmě rádi, když využijete k přihlášení dítěte do 1. třídy termín zápisu a této akce se společně účastníte.

Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je vhodné, pokud požadované dokumenty jsou k dispozici již v době konání zápisu a rodiče je v tento den dodají společně se žádosí o odklad do školy. 

Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince?

Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.

Do které školy dítě přihlásit?

Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků.  Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. jinou než spádovou.

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Podáním písemné přihlášky se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.

Pokud je přijato dítě a není spádové – co dál?

Ředitel školy oznámí tuto skutečnost řediteli školy spádové nejpozději do konce května kalendářního roku.

Pokud je mé dítě přijaté na vybranou školu i spádovou (podány dvě žádosti)?

Pokud ředitel spádové školy rozhodl o přijetí a totéž se stane po zápisu v další škole, kterou si vyberete, Vaše dítě se stává žákem obou škol. V praxi to znamená zdvojené nakupování pomůcek, vykazování počtů žáků ve školních statistikách, personální zajištění výuky atd. Informujte proto co nejdříve školu, do které Vaše dítě skutečně nenastoupí.

Kolik žáků bude přijato, kolik bude otevřeno tříd?

Ve školním r. 2019/20 se počítá s otevřením dvou, max. tří prvních tříd. Předběžně se počítá s max. celkovým počtem 50 až 75 žáků. Škola si vymezuje právo stanovit max. cílovou kapacitu jednotlivých tříd tohoto ročníku.

Bude se vědět již před konáním zápisu, kdo bude třídním učitelem/učitelkou jednotlivých prvních tříd? Můžeme si vybrat pro naše dítě třídu konkrétního třídního učitele/učitelky?

Ne, nebude. Vše se odvine od počtu otevřených tříd a celkového personálního "vývoje" na 1. stupni ZŠ v následujících měsících. V této záležitosti bývá obvykle rozhodnuto před koncem tohoto školního roku. Může se vša stát, že z nepředvídatelných důvodů se vše ještě změní těsně před začátkem školního roku nového. 

Z výše uvedeného plyne, že možnost výběru zařazení dítěte "ke jménu" budoucího pedagoga není možná.    

Můžeme si vybrat s kým naše dítě bude chodit do třídy, případně s kým nebude?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Zájmy rodičů v rámci celého ročníku jsou mnohdy protichůdné. Konkrétní požadavky většinou prioritně zohledňují pouze individuální potřeby vás a vašich dětí, což je naprosto logické. Rozdělení žáků do tříd však zahrnuje celou řadu velmi důležitých aspektů, které musíme zajistit, ale nemusí souznít s představami mnohých z vás.

Věřte, že rozdělení dětí do tříd věnujeme maximální pozornost a našim prioritním zájmem je vytvořit pro všechny budoucí třídní kolektivy co nejideálnější podmínky pro vzdělávání. V každém případě budeme tuto záležitost konzultovat i s vedením místních mateřských škol. 

 

Soubory ke stažení