Zápis žáka do 1. ročníku na šk. rok 2022/23

Termín zápisu: 12. duben 2022

- čas a zcela konrétní informace - vše bude ještě včas doplněno

Základní informace o organizaci a průběhu zápisu:

K zápisu je nutné dodat:

a) pokud víte, že dítě nastoupí do 1. třídy: Přihlášku + Zápisní list (Žádost),

nebo

b) pokud budete žádat o odklad: Žádost o odklad + k žádosti o odklad patřičná doporučení,

vše můžete doručit do školy následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID schránky je r94mmuu),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ (ul. Komenského)
  5. osobním podáním - kancelář školy - hlavní budova školy - ul. Komenského 163/2
  6. osobně - nejpozději v den a čas konání zápisu

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (nebo udělení odkladu zahájení školní docházky) . 

  • termín podání Přihlášky, Zápisního lístku, či Žádosti o odklad nemá žádný vliv na výsledek správního řízení 

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné dodat

a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC)

b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

c) ŽÁDOST O ODKLAD

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

     V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro následný školní rok 2022/2023 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

  • max. počet v jedné třídě: 25 žáků (v případě zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být ještě snížena)
  • max. počet otevíraných tříd - BUDE UPŘESNĚN

INFORMACE - přijímání dětí do 1. tříd

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 Pro snadnější orientaci v právních předpisech jsou zde odpovědi na Vaše nejčastější otázky:

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem.

Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. babička?

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí.

Jakým způsobem přihlásíme dítě do ZŠ?

Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Přihlášky k základnímu vzdělávání, která je dostupná na webových stránkách školy. Součástí přihlášky je i tzv. Zápisový lístek. Oba dokumenty je zákonný zástupce povinen doručit do školy nejpozději v den zápisu. Doručením je myšleno osobní předání v čase zápisu, případně kdykoli osobně před konáním zápisu.   

Kdy musím své dítě přihlásit?

Nejpozději v den konání zápisu. V případě přistěhování do Hustopečí až po konání zápisu - kdykoli poté.

Musí být u zápisu dítě?

Přítomnost dítěte u zápisu není povinná. Budeme samozřejmě rádi, když se společně s dítětem zápisu společně zúčastníte. Pokud ne, vůbec nic se nestane. O vlastní formě zápisu (distanční / prezenční) budete vždy včas informováni.  

Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je vhodné, pokud požadované dokumenty jsou k dispozici již v době konání zápisu a rodiče je v tento den dodají společně se žádostí o odklad do školy. 

Informace ke školní ne/zralosti naleznete ZDE

Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince?

Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.

Do které školy dítě přihlásit?

Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků.  Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. i jinou než spádovou.

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Po podáním písemné "přihlášky" se v den zápisu zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů a stanovených kritérií pro přijetí. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po konání zápisu.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.

Pokud je přijato dítě a není spádové – co dál?

Ředitel školy oznámí tuto skutečnost řediteli školy spádové nejpozději do konce května daného kalendářního roku.

Pokud je mé dítě přijaté na vybranou školu i spádovou (podány dvě žádosti)?

Pokud ředitel spádové školy rozhodl o přijetí a totéž se stane po zápisu v další škole, kterou si vyberete, Vaše dítě se stává žákem obou škol. V praxi to znamená zdvojené nakupování pomůcek, vykazování počtů žáků ve školních statistikách, personální zajištění výuky atd. Informujte proto CO NEJDŘÍVE školu, do které Vaše dítě skutečně nenastoupí, o svém definitivním rozhodnutí.

Kolik žáků bude přijato, kolik bude otevřeno tříd?

Ve školním r. 2020/21 se plánuje otevření dvou prvních tříd. Předběžně se počítá s max. celkovým počtem 50 žáků. Škola si vymezuje právo stanovit max. cílovou kapacitu jednotlivých tříd tohoto ročníku a jejich počet. 

Bude se vědět již před konáním zápisu, kdo bude třídním učitelem/učitelkou jednotlivých prvních tříd? Můžeme si vybrat pro naše dítě třídu konkrétního třídního učitele/učitelky?

Ne, nebude. Vše se odvine od počtu otevřených tříd a celkového personálního "vývoje" na 1. stupni ZŠ v následujících měsících. V této záležitosti bývá obvykle rozhodnuto před koncem tohoto školního roku. Může se však stát, že z nepředvídatelných důvodů se vše ještě změní těsně před začátkem školního roku nového. 

Z výše uvedeného plyne, že možnost výběru zařazení dítěte "ke jménu" budoucího pedagoga není možná.    

Můžeme si vybrat s kým naše dítě bude chodit do třídy, případně s kým nebude?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Zájmy rodičů v rámci celého ročníku jsou mnohdy protichůdné. Konkrétní požadavky většinou prioritně zohledňují pouze individuální potřeby vás a vašich dětí, což je naprosto logické. Rozdělení žáků do tříd však zahrnuje celou řadu velmi důležitých aspektů, které musíme zajistit, ale nemusí souznít s představami mnohých z vás.

Věřte, že rozdělení dětí do tříd věnujeme maximální pozornost a našim prioritním zájmem je vytvořit pro všechny budoucí třídní kolektivy co nejideálnější podmínky pro vzdělávání. V každém případě budeme tuto záležitost konzultovat i s vedením místních mateřských škol. 

 

Soubory ke stažení