Zápis žáka do 1. ročníku na šk. rok 2024/25

Setkání rodičů budoucích žáků 1. ročníku s vedením školy:

 • termín: čtvrtek 21. března 2024 od 17,00 hod.
 • místo setkání: jídelna ZŠ, vstup do budovy je od učiliště
 • schůzka je určena pro rodiče, kteří uvažují o zapsání svého dítěte na ZŠ Komenského 

 

Termín zápisu:

čtvrtek 4. dubna 2024 od 14,00 hod.

Základní informace k průběhu zápisu:

Zápis se bude konat na hlavní (červené) budově ve třídách prvního stupně - 1. a 2. patro. Prosíme rodiče, aby s dětmi přicházeli do školy výhradně hlavním vchodem z ulice Komenského.

Zápis bude probíhat v rozmezí od dvou do pěti hodin. Každý si zvolí čas, který mu vyhovuje.

U vchodu se vás ujmou asistenti a odvedou vás do třídy, kde si děti odloží a chvíli pohrají. Rodiče mezitím s učitelem ověří potřebné dokumenty. Pak vás nasměřujeme do tříd, kde se odehraje samotný zápis. Ten bude probíhat individuálně, jeho délka bude zhruba dvacet minut.

--------------------------------

K zápisu je nutné dodat:

a) pokud víte, že dítě určitě nastoupí do 1. třídy: Přihlášku + Zápisní list (Žádost),

nebo

b) pokud budete žádat o odklad: Žádost o odklad + k žádosti o odklad patřičná doporučení,

vše můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID schránky je r94mmuu),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ (ul. Komenského)
 5. osobním podáním - kancelář školy - hlavní budova školy - ul. Komenského 163/2
 6. osobně - nejpozději v den a čas konání zápisu

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (nebo udělení odkladu zahájení školní docházky) . 

 • termín podání Přihlášky, Zápisního lístku, či Žádosti o odklad nemá žádný vliv na výsledek správního řízení 

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné dodat

a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC)

b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

c) ŽÁDOST O ODKLAD

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO nový ŠKOLNÍ ROK

     V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro následný školní rok cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

 • max. počet v jedné třídě: 25 žáků (v případě zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být počet ještě snížen)
 • počet otevíraných tříd - BUDE UPŘESNĚN - minimálně dvě

 

INFORMACE - přijímání dětí do 1. tříd

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 Pro snadnější orientaci v právních předpisech jsou zde odpovědi na Vaše nejčastější otázky:

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem.

Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. babička?

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí.

Jakým způsobem přihlásíme dítě do ZŠ?

Zákonný zástupce přihlásí své dítě odevzdáním vyplněné a podepsané Přihlášky k základnímu vzdělávání, která je dostupná na webových stránkách školy. Součástí přihlášky je i tzv. Zápisový lístek. Oba dokumenty je zákonný zástupce povinen doručit do školy nejpozději v den zápisu. Doručením je myšleno osobní předání v čase zápisu, případně kdykoli osobně před konáním zápisu.   

Kdy musím své dítě přihlásit?

Nejpozději v den konání zápisu. V případě přistěhování do Hustopečí až po konání zápisu - kdykoli poté.

Musí být u zápisu dítě?

Přítomnost dítěte u zápisu není povinná. Budeme samozřejmě rádi, když se společně s dítětem zápisu společně zúčastníte. Pokud ne, vůbec nic se nestane. O vlastní formě zápisu (distanční / prezenční) budete vždy včas informováni.  

Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je vhodné, pokud požadované dokumenty jsou k dispozici již v době konání zápisu a rodiče je v tento den dodají společně se žádostí o odklad do školy. 

Informace ke školní ne/zralosti naleznete ZDE

Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince?

Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie a Ukrajiny, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.

Do které školy dítě přihlásit?

Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků.  Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. i jinou než spádovou.

Můžeme zapsat dítě do dvou (více) škol?

Ano, je to možné. Pokud ale tak učiníte, napište prosím na všechny podané přihlášky:

 • seznam DALŠÍCH ZŠ, na které jste je podali,
 • která ZŠ je pro Vás prioritní a která je až druhou, třetí atd. volbou. 

Dosavadní praxe u hustopečských ZŠ je taková, že po zápisu se kontrolují seznamy zapsaných dětí a vyhledávají se duplicitní přihlášky. Pokud nám sdělíte informaci o podání více přihlášek, výrazně nám pomůžete v následných krocích správního řízení ve věci vydání rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku. 

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Po podáním písemné "přihlášky" se v den zápisu zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů a stanovených kritérií pro přijetí. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po konání zápisu.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.

Pokud je přijato dítě a není spádové – co dál?

Ředitel školy oznámí tuto skutečnost řediteli školy spádové nejpozději do konce května daného kalendářního roku.

Pokud je mé dítě přijaté na vybranou školu i spádovou (podány dvě žádosti)?

Pokud ředitel spádové školy rozhodl o přijetí a totéž se stane po zápisu v další škole, kterou si vyberete, Vaše dítě se stává žákem obou škol. V praxi to znamená zdvojené nakupování pomůcek, vykazování počtů žáků ve školních statistikách, personální zajištění výuky atd. Informujte proto CO NEJDŘÍVE školu, do které Vaše dítě skutečně nenastoupí, o svém definitivním rozhodnutí.

Kolik žáků bude přijato, kolik bude otevřeno tříd?

Ve školním r. 2024/25 se plánuje otevření dvou prvních tříd. Předběžně se počítá s max. celkovým počtem 50 žáků. Škola si vymezuje právo stanovit max. cílovou kapacitu jednotlivých tříd tohoto ročníku a jejich počet. 

Bude se vědět již před konáním zápisu, kdo bude třídním učitelem/učitelkou jednotlivých prvních tříd? Můžeme si vybrat pro naše dítě třídu konkrétního třídního učitele/učitelky?

Ne, nebude. Vše se odvine od počtu otevřených tříd a celkového personálního "vývoje" na 1. stupni ZŠ v následujících měsících. V této záležitosti bývá obvykle rozhodnuto před koncem tohoto školního roku. Může se však stát, že z nepředvídatelných důvodů se vše ještě změní těsně před začátkem školního roku nového. 

Z výše uvedeného plyne, že možnost výběru zařazení dítěte "ke jménu" budoucího pedagoga není možná.    

Můžeme si vybrat s kým naše dítě bude chodit do třídy, případně s kým nebude?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Zájmy rodičů v rámci celého ročníku jsou mnohdy protichůdné. Konkrétní požadavky většinou prioritně zohledňují pouze individuální potřeby vás a vašich dětí, což je naprosto logické. Rozdělení žáků do tříd však zahrnuje celou řadu velmi důležitých aspektů, které musíme zajistit, ale nemusí souznít s představami mnohých z vás.

Věřte, že rozdělení dětí do tříd věnujeme maximální pozornost a našim prioritním zájmem je vytvořit pro všechny budoucí třídní kolektivy co nejideálnější podmínky pro vzdělávání. V každém případě budeme tuto záležitost konzultovat i s vedením místních mateřských škol. 

Nic však nebrání tomu, abyste svůj požadavek na zápisní lístek uvedli. Bude-li možné vyhovět, učiníme tak. 

Kde je možné získat další informace o škole?

Dobrým zdrojem informací jsou především absolventi naší školy a jejich rodiče. Je vhodné se ale ptát až po několika letech po jejich odchodu ze školy, tedy v čase, kdy mohou objektivně vyhodnotit, co jim ZŠ Komenského do života dala... 

Samozřejmně veškeré oficiální údaje o činnosti a plánech školy můžete získat především u ředitele školy. Stačí si dojednat osobní schůzku, případně jen zatelefonovat, či napsat e-mail.

Chcete-li vědět co se v poslední době ve škole odehrálo? Pak sledujte náš web, nebo navštivte naše facebookové stránky.  .

Budou se moci podívat děti z MŠ do ZŠ ještě v době, kdy jsou předškoláky?

Tato záležitost se obvykle řeší každým rokem inmdividuálně, a to zvlášť s každou z místních MŠ. Pokud se na akci s MŠ dohodneme a dovolí-li to vnější okolnosti, není problém ji uskutečnit.

Je třeba si ale uvědomit, že tato dětská návštěva se patrně nestane zásadním kritériem při vašem rozhodování o výběru ZŠ.