18. 9. 2020 - Stanovisko vedení školy k otázkám zajištění vzdělávání s ohledem na aktuální dotazy a připomínky zákonných zástupců žáků

 

 1) Roušky

    Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení. Nově včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv apod.) Nařízení se prozatím netýká výuky v 1. až 5. ročníku.

    Vládní nařízení o povinném používání roušek na druhém stupni ZŠ je záležitost velmi nepříjemná.  O vzniklých komplikacích při výuce, možných nežádoucích dopadech na zdraví žáků i pedagogů je možno diskutovat. Jsme však státní škola, která se řídí platnou legislativou. Její práva a povinnosti jsou jasně dány zákonnými předpisy. V současné době k tomuto operativně přistupují různá tzv. vládní mimořádná korona-opatření, která chod škol různě upravují. Od letošního března již mnohokráte, a to i ze dne na den. Povinnost nošení roušek je tohoto ukázkovým příkladem.

  • Nošení roušek ve všech prostorách školy od 18. září 2020 je nutno brát jako povinnost stanovenou vedením tohoto státu. Škole, coby státní instituci, nezbývá nic jiného nežli danou povinnost respektovat. Nic na tom nezmění ani mediálně avizované nesouhlasy rodičů, či osobní stanoviska jednotlivců. 

2) Uzavření školy

     Školu má kompetenci uzavřít mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstvo zdravotnictví – to se bude týkat případů, kdy nemoc/karanténa bude u dětí. Pokud se vyskytne situace, že děti do školy chodit mohou, ale bude třeba přerušit provoz školy z důvodu, že jsou nemocní nebo jsou v karanténě pedagogové a není možné zajistit výuku, pak má kompetenci uzavřít školu jen MŠMT.

  • Z uvedeného vyplývá, že přerušení klasického školního vyučování (prezenční formy) nespadá do kompetence ředitele školy.

3) Distanční vzdělávání

     Novela školského zákona z letošního léta upravuje "Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách". Ustanovení řeší situaci, kdy je vyhlášeno krizové opatření podle krizového zákona, nařízeno mimořádné opatření podle zvláštního zákona, anebo je nařízena karanténa podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole. V takto vymezených případech je škola povinna dotčeným žákům poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

   Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

   Vedle povinnosti školy žáky vzdělávat se uzákoňuje i povinnost žáků se distančním způsobem vzdělávat.

  • Dojde-li na základě výše uvedených možností k omezení osobní přítomnosti žáků ve škole, bude zahájeno pro žáky povinné distanční vzdělávání. Rodiče i žáci budou včas informováni jak o jeho organizaci, tak i o způsobu hodnocení žáků.   
  • O distanční výuku nelze žádat, v případě nutnosti bude organizována pro celou třídu / stupeň / školu.

 

Mgr. Jaroslav Vysloužil - ředitel školy