Aktuální informace ke konání zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021, Informace o zrušení schůzky s rodiči předškoláků - 2. duben 2020

     Vážení rodiče budoucích předškoláků, aktuálně se v naší zemi nacházíme v situaci, kdy plánovat jakákoli setkání je velmi nesnadné. Již týden máme zavřené školy, od 12. března do 11. dubna je vyhlášen tzv. nouzový stav. Navíc se do 24. března nacházíme v celorepublikové karanténě. Co bude zítra, natož pozítří, to opravdu nelze předjímat.

     Na odpoledne 24. března, poté nově na 2. duben 2020, jsme měli domluvené setkání - vás rodičů předškoláků a vedení školy.

 • Oba termíny musely být zrušeny v souvislosti  s aktuálními opatřeními vlády ČR.
 • Do zápisu se již žádná společná schůzka neuskuteční. Bude-li to vůbec možné, setkání by proběhlo až v období po zápisu, a to už jen s rodiči zapsaných žáků. 

Termín zápisu zůstává stejný, tzn. 7. duben 2020.

 • termínem zápisu se myslí poslední den pro odevzdání Přihlášky se Zápisním lístkem, nebo Žádosti o odklad

18. března 2020 Ministerstvo školství rozhodlo organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021)

 • prakticky tedy proběhne jen tzv. formální část zápisu, tzn.:
  • podání Přihlášky společně se Zápisním lístkem či Žádosti o odklad – ze strany zákonných zástupců
  • poté - rozhodnutí o přijetí či odkladu – ze strany ředitele školy
  • DĚTI SE OSOBNĚ ŽÁDNÉHO ZÁPISU ÚČASTNIT NEBUDOU

Přihlášku + Zápisní list, nebo Žádost o odklad + patřičná doporučení můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ (ul. Komenského)
  • Pokud jste již patřičné dokumenty odevzdali v některé z hustopečských MŠ, je to v pořádku.

Další doplňující informace týkající se zápisu do 1. ročníku pro šk. r. 2020/21 uveřejněné v rubrice Rodiče (https://www.zshuskom.cz/zapis-do-1.-rocniku-na-sk.-rok-2020-21) zůstávají i nadále v platnosti.

 • Naleznete zde mimo jiné i odpovědi na řadu nejčastějších otázek, které v tomto předzápisovém období obvykle míváte. Nad tento rámec je ale ještě doplňuji níže o další:

19. 3. 2020                                         Mgr. Jaroslav Vysloužil – ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejčastější dotazy rodičů budoucích prvňáků

1. Které tiskopisy potřebuji k zápisu?

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zápisní lístek
 • V případě, že žádáte o odklad:
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Zprávu z pedagogicko - psychologické poradny  
  • Doporučení odborného lékaře (může být dětský lékař)
  • Ideální je, pokud tuto zprávu a doporučení máte již v den konání zápisu a doložíte vše společně se Žádostí o odklad

Všechny uvedené tiskopisy jsou ke stažení na webu školy v rubrice Rodiče: https://www.zshuskom.cz/zapis-do-1.-rocniku-na-sk.-rok-2020-21

 

2. Kdy se dozvíme, že je naše dítě do školy přijato?

 • Obvykle do 10 dnů od konání zápisu.

 

3. Co by mělo dítě umět při nástupu do školy?

Desatero pro prvňáčka

 • Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.
 • Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 • Umím uvázat na tkaničce kličku.
 • Umím uklidit knížky, pastelky, hračky tam, kam patří.
 • Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 • Poznám barvy, tvary, ale i zvuky.
 • Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 • Dovedu si připravit svačinku na ubrousek, umím použít kapesník, umýt a osušit si ruce, splachovat toaletu a uklidit po sobě.
 • Dovedu poslouchat maminčino či tatínkovo vyprávění se zájmem a v klidu. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

4. Co je třeba před nástupem do školy trénovat?

 • Sebeobsluhu (oblékání, stolování, WC)
 • Schopnost soustředění (15 – 20 minut, ale ne jen při hře)
 • Řeč, komunikaci (slovní zásoba, logopedie)
 • Zvládání emocí (odloučení od rodičů, schopnost kontrolovat své nálady – vztek, hněv apod., vědomí zodpovědnosti za své chování, schopnost dodržovat pravidla, umět se vyrovnat s neúspěchem)
 • Intelektové schopnosti a vědomosti (barvy, tvary, číselná řada do 10, pravolevá orientace, první a poslední hláska ve slově)

 

5. Je moje dítě zralé na 1. třídu nebo potřebuje odklad?

 

6. Jak funguje naše školní poradenské pracoviště?

 • Školní poradenské pracoviště je tým pracovníků, který pomáhá s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a také se snaží předcházet školnímu neúspěchu a rizikovému chování žáků prevencí a včasným řešením problémů. Tým ŠPP je složen z výchovných poradců, metodika prevence, školního speciálního pedagoga a školního psychologa.
 • Více informací:  https://www.zshuskom.cz/skolni-poradenske-pracoviste-2  .         

7. Jak funguje školní informační systém Edookit?

 •  
 • Pro komunikaci s rodiči je zřízen od září 2019 elektronický systém Edookit
 • Každý nový rodič je do systému přidán a prostřednictvím emailu mu jsou zaslány přístupové údaje
 • Po zaregistrování získáte přístup k mnoha funkcím. např: hodnocení žáka, rozvrhu třídy, přehledu suplování, probíranému učivu, naplánovaných testech, komunikaci s učiteli, plánu školních a třídních akcí atd. Systém slouží i k omlouvání absencí. 
 • Více informací na webu školy v rubrice Edookit:  https://www.zshuskom.cz/edookit

 

8. Jak funguje školní družina?

 • Naše ŠD má 6 oddělení, do kterých jsou děti rozdělovány podle věku
 • Přihlašování do ŠD:
 • Předběžný zájem o ŠD vyznačíte v Zápisním listu
 • Závazná přihláška do ŠD až na začátku školního roku (zápisní lístek je na webových stránkách školy
 • Provoz ŠD je od pondělí do pátku:

- ranní ŠD:                6.45 - 7.40 - zde je možný příchod dětí do 7.30

- odpolední ŠD:     11.35 - 16.30

 

Organizace ŠD:     11.35 - 13.00 - přebírání dětí od učitelů, oběd, příchod do ŠD

13.00 - 15.00 - činnost organizovaná - zahrnuje činnost výtvarnou, pracovní, hudebně pohybové chvilky, činnost sportovní, vycházky

15.00 - 16.00 - svačina, odpočinková činnost, hry dle zájmu dětí, odchody dětí domů

16.00 - 16.30 - odchody dětí, činnost zájmová; děti jsou spojeny do jednoho oddělení

V době od 13.00 - 15.00 neumožňujeme vyzvedávání dětí ze školní družiny. V tomto čase je činnost organizovaná, neprobíhá jenom ve škole a umožnění odcházení dětí kdykoliv ji velmi narušuje. Z tohoto důvodu rovněž není možné, aby v uvedené době děti odcházely do zájmových útvarů. Pokud se dítě do ZÚ přihlásí, doporučujeme tento den ŠD nenavštěvovat, nebo vyzvednout v době do 13,00 hod.

 

9. Jaké nabízí škola zájmové aktivity?

 • Při škole pracuje několik zájmových kroužků – v letošním školním roce např. volejbalový, výtvarná dílna, divadelní.
 • Širokou škálu zájmových útvarů nabízí Centrum volného času Pavučina.
 • V rámci výuky žáci absolvují plavecký výcvik (ve 2. a 3. ročník), školu v přírodě (4. roč.), lyžařský kurz (7. roč.), jazykové pobyty v Anglii atd.

 

10. Jak funguje objednávání jídla v ŠJ?

11. Jak je škola zabezpečena před vstupem cizích osob?

 • Vstup do školy je umožněn žákům pomocí osobního čipu, který získají od svých třídních učitelek na začátku školního roku
 • stejný žákům slouží i pro potřeby školní jídelny
 • V případě nutnosti lze nastavit individuální přístupová práva také jednotlivcům
 •  
 • Návštěvy se do prostor školních budov mohou dostat pouze hlavním vchodem z ul. Komenského, kde je vstup podmíněn komunikací s kanceláří školy