Informace k provozu ZŠ, ŠD, ŠJ a k zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí - od 1. 3. 2021 - do odvolání

Níže uvedená sdělení vychází z aktuálně platných a zveřejněných nařízení k 26. 3. 2021. 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR tento den přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.

Prakticky tzn., že ZŠ, ŠD, ŠK a ŠJ pokračuje i nadále v dosavdním omezeném režimu, patrně do 11. dubna 2021.

 

1. až 9. ročník

 • Žáci těchto ročníků se budou vzdělávat výhradně způsobem distančním.
  • naše školní pravidla distančního vzdělávání zůstávají stále v platnosti - beze změn
  • žáci se při distančním vzdělávání budou i nadále řídit pokyny uvedenými v Edookitu, případně v zadání videokonferencí v MS Teams.
 • Je dovoleno, aby žák nebo zákonný zástupce žáka došel po předchozí domluvě s příslušným pedagogem do školy – např. vyzvednout/odevzdat pracovní listy, úkoly, či ICT techniku apod.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole
  • vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník
  • zákonný zástupce žáka může být při konzultaci přítomen
  • o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
 • Online výuku je možné nahrávat (pořizovat záznam) pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí Občanským zákoníkem a řádem školy.
  • zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).

 ŠKOLNÍ KROUŽKY

 • stále platí zákaz osobní přítomnosti žáků – nekonají se

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 • jen způsobem distančním
   • dle domluvy s panem děkanem

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ 

 • ZŠ Komenského stále zajišťuje tuto službu. Základní informace:
  • škola vychází při zajištění uvedené péče z krizového opatření, které stanoví mimo jiné i profese rodičů, o jejichž děti bude v naší škole postaráno.
  • organizaci i určování konkrétních škol má na starost krajský úřad (hejtman).
  • určené školy jsou v provozu dle rozsahu určeného Kr. Ú. (hejtmanem)
  • cílem je zabezpečit možnost docházení do zaměstnaní vybraným profesím tak, aby byl zajištěn chod příslušných institucí a zařízení. 
  • nezbytná péče je zajištěna pro děti ve věku od dvou do 10 let včetně, a to v každý pracovní den od 6,45 do 16,30 hod.
  • děti se mohou stravovat ve školní jídelně (oběd) za dodržení předepsaných hygienických opatření – pod dohledem ped. pracovníka, který je v daném čase má v péči
 • Účast dítěte není podmíněna běžnou školní docházkou do ZŠ Komenského
  • bližší informace u ředitele školy - tel. 519 363 612 nebo reditel@zshuskom.cz 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • mimo provoz

ŠKOLNÍ KLUB

 • mimo provoz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

- režim provozu školních jídelen nebyl doposud nikterak upřesněn – zpřísněn proti stavu platnému do 26. 2. 2021

- prakticky to znamená, že od 1. 3. 2021 budou platit tato pravidla:

 • ŠJ zůstává v provozu pro žáky i veřejnost, s níže uvedenými opatřeními (omezeními)
  • školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) všem přihlášeným žákům
 • 1. až 9. ročník + tzv. cizí strávníci
  • je možné si oběd POUZE ODNÉST V JÍDLONOSIČI, a to ve stanoveném čase
  • časy vymezené pro odběr obědů do jídlonosičů:
  • „cizí“ strávníci
   • od 10,45 hod. do 12,00 hod.
   • výdej jen u tzv. okénka – tj. u VNITŘNÍCH vstupních dveří do jídelny (z chodby u bufetu)
   • příchod k výdejnímu okénku je možný z ulice od učiliště, nebo ze školního dvora
  • žáci 1. až 9. ročníku
   • od 12,00 až do 14,15 hod.
   • výdej jen u tzv. okénka – tj. u VNITŘNÍCH vstupních dveří do jídelny (z chodby u bufetu)
   • příchod k výdejnímu okénku je možný z ulice od učiliště, nebo ze školního dvora
  • po vstupu do budovy mají všechny přítomné osoby za povinnost mít nasazenu ochranu dýchacích cest (žáci - chirurgická roušku či nanoroušku, dospělí - respirátor předepsané úrovně ochrany)
  • Vstup žáků 1. až 9. roč., cizích strávníků, rodičů apod. přímo do prostor školní jídelny není přípustný.