Základní informace k zahájenému školnímu roku 2020/21

Uvedené informace se mohou průběžně měnit, sledujte prosím elektronický informační systém Edookit a školní web.

Případné dotazy zodpoví třídní učitelé, nebo vedení školy.

Základní informace

 • Níže zveřejněné informace vychází především z dokumentů MŠMT zveřejněných 17. 8. 2020.
 • Zahájení školního roku proběhne v plném rozsahu, bez prohlášení o bezinfekčnosti a omezení počtu žáků ve třídách a oddělení školní družiny.
 • Do odvolání se od žáků nevyžaduje nošení roušek.
 • Škola zajistí od 1. září 2020 vzdělávání žáků v návaznosti na minulý školní rok, s ohledem na nerovnosti ve znalostech a dovednostech žáků tak, aby došlo k plynulému přechodu na aktuální znalosti a dovednosti žáků, aby nedocházelo k jejich přetěžování a bez problémů se adaptovali na školní prostředí.

Zvýšená hygienická opatření

 • Vstup do školy je od zakázán všem osobám (vč. žáků) s příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu).
 • Všechny žáci si každý den při prvním vstupu do školní budovy umyjí a poté dezinfikují ruce.
 • Žáci si ve škole pravidelně dezinfikují/myjí ruce dle momentální potřeby – standardních hygienických zásad, případně dle pokynů vyučujících.
 • Celodenně probíhá intenzivní a opakované větrání prostor školních budov.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny (viz předcházející body).
  • Žáci budou na začátku školního roku o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech prostřednictvím svých třídních učitelů informováni.

Podezření na nákazu Covid-19

 • Žák se známkami akutního onemocnění je oddělen od ostatních (izolace), nasadí si roušku a vyčká příchodu svého zákonného zástupce, který jej odvede ze školy.
 • Škola informuje zákonného zástupce o zjištěných příznacích infekčního onemocnění žáka, ten si své dítě bezodkladně vyzvedne a telefonicky kontaktuje ošetřujícího lékaře ohledně dalšího postupu.
   • Škola sama nekontaktuje krajskou hygienickou stanici (KHS) ani lékaře žáka.
 • Žákovi, s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které je projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od praktického lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Výskyt nákazy Covid-19

 • Krajská hygienická stanice (KHS) kontaktuje školu, která se řídí jejími dalšími pokyny.
 • O rozsahu opatření ve škole (vč. karantény) rozhoduje KHS.

Distanční vzdělávání – výuka

 • Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků.
 • Žáci mají od 1. 9. 2020 povinnost se distančně vzdělávat.
 • Distanční vzdělávání probíhá prioritně prostřednictvím systému Edookit.
 • Organizace distanční výuky a její hodnocení bude přizpůsobeno jednak individuálním podmínkám žáků, také ale personálním a technickým možnostem školy.