Aktualizováno k 16. 11. 2020

Informace k provozu ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY 

- platí od 18. listopadu 2020 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 • je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku
  • od tohoto dne se žáci budou vyučovat jen ve škole,
  • distanční (dálková) výuka u těchto ročníků je od 18. 11. 2020 ukončena
  • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
   • dopručení: na dopoledne alespoň 2 ks
  • do školy mohou docházet pouze zdraví žáci!
 • u žáků všech dalších ročníků bude nadále probíhat distanční výuka.
  • žáci se při domácím (distančním) vzdělávání budou i nadále řídit pokyny uvedenými v Edookitu.
  • je dovoleno, aby žák nebo zákonný zástupce žáka došel do školy vyzvednout/odevzdat např. pracovní listy, úkoly či ICT techniku.
  • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole
  • vždy jen jeden žák a jeden pedag. pracovník, zákonný zástupce může být konzultaci přítomen
  • o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
 • Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).
 • vstup do budovy "holubníku" bude možný již od 7,30 hod.
  • je žádoucí, aby žáci chodili dovnitř průběžně, aby se nezdržovali před školou, nebo následně v šatnách

ŠKOLNÍ KROUŽKY

 • stále platí zákaz osobní přítomnosti žáků – nekonají se

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 • dle domluvy s panem děkanem

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ 

 • ZŠ Komenského byla pověřena od 14. 10. 2020 touto činností. Základní informace:
  • škola vychází při zajištění uvedené péče z krizového opatření, které stanoví mimo jiné i profese rodičů, o jejichž děti bude v naší škole postaráno.
  • organizaci i určování konkrétních škol má na starost kraj (hejtman).
  • určené školy jsou v provozu dle rozsahu určeného krajem (hejtmanem)
  • cílem je zabezpečit možnost docházení do zaměstnaní vybraným profesím tak, aby byl zajištěn chod příslušných institucí a zařízení. 
  • péče je zajištěna pro děti ve věku od tří do 10 let včetně, a to v každý pracovní den od 6,45 do 16,30 hod.
 • Účast dítěte není podmíněna docházkou do ZŠ Komenského
  • bližší informace u ředitele školy - tel. 519 363 612 nebo reditel@zshuskom.cz 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • ranní družina
  • provoz bude zajištěn
  • příchod do ranní družiny je možný nejdříve v 6,40 hod., nejpozději v 7,15 hod.
 • odpolední družina
  • provoz bude zajištěn od ukončení vyučování až do 16,30 hod., včetně doprovodu do školní jídelny

 

 • rodičům je zakázán vstup do budovy školy, komunikovat s pedag. pracovníky ŠD mohou prostřednictvím komunikátoru u vchodu, případně mohou telefonovat na tel. čísla jednotlivých tříd – učeben
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu v prostorách školy - družiny
  • doporučení: na odpoledne alespoň 2 ks
 • od 18. 11. 2020 budou zákonní zástupci opět hradit úhradu za pobyt dítěte v družině
  • za období od 14.10. 2020 do 17.11.2020 nebude tato úhrada požadována - viz aktualita na webu školy ze dne 2. 11. 2020

ŠKOLNÍ KLUB

 • mimo provoz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • v provozu pro žáky i veřejnost, s níže uvedenými opatřeními (omezeními)
  • školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) všem žákům
 • 1. a 2. ročník
  • žáci mají možnost sníst oběd ve školní jídelně.
  • odnos obědů do jídlonosičů je u žáků těchto ročníků  zakázán
 • čas stravování:
  • ZŠ Komenského
   • žáci docházející do školní družiny: vždy od 12,30 hod.
   • ostatní žáci: po ukončení svého vyučování – v doprovodu pedagoga
  • ZŠ Nádražní
   • Po, Út, St, Pá – 3 třídy od 11,30 hod, 1 třída od 12,30 hod.
   • Čt – všichni po 11,30 hod.
  • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky v prostorách školní jídelny, s výjimkou doby konzumace stravy
 • 3. až 9. ročník ZŠ Komenského, ZŠ Nádražní, Gymnázium, cizí strávníci
  • žáci mají možnost si oběd POUZE odnést v jídlonosiči, a to ve stanoveném čase (pozor – jde o změnu proti stavu do 16.11.2020)
 • časy vymezené pro odběr obědů do jídlonosičů:
  • „cizí“ strávníci 
   • od 10,45 hod. do 11,30 hod.
   • výdej jen u okénka - příchod ze dvora
  • žáci 3. až 9. ročníků obou ZŠ a gymnázia
   • od 11,30 hod. do 14,00 hod.
   • výdej jen u okénka - příchod ze dvora

 

ŠKOLNÍ AUTOBUS

 • pravidelná linka místního ranního „školního autobusu“ nebude od 18. listopadu ještě v provozu

 

 • další konkrétnější informace budou průběžně doplňovány