Informace k provozu ZŠ, ŠD, ŠJ a k zajištění péče o děti rodičů vybraných profesí - od 4. ledna - do odvolání - AKTUALIZOVÁNO 25.2.2021

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1. a 2. ročník – budova holubníku

 • Osobní přítomnost ve škole (prezenční vzdělávání) je povoleno jen u žáků 1. a 2. ročníku
 • Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci se budou vyučovat ve svých kmenových třídách.
 • Vyučování bude probíhat podle běžného týdenního rozvrhu, případné změny budou vždy včas zvýrazněny v Edookitu.
 • Budova holubníku bude pro žáky otevřena od 7,40 hod.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny bude možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách školy, případně i mimo areál školy.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s ostatními osobami v prostorách školy.
  • pro komunikaci s učitelkami využijí rodiče komunikátoru u vstupu do budovy, případně mohou zatelefonovat na čísla uvedená na nástěnce u vstupních dveří do holubníku.

3. až 9. ročník

 • Žáci těchto ročníků se budou vzdělávat výhradně způsobem distančním.
  • současná naše „školní pravidla“ distančního vzdělávání zůstávají stále v platnosti - beze změn
  • žáci se při distančním vzdělávání budou i nadále řídit pokyny uvedenými v Edookitu, případně v zadání videokonferencí v MS Teams.
 • Je dovoleno, aby žák nebo zákonný zástupce žáka došel po předchozí domluvě s příslušným pedagogem do školy – např. vyzvednout/odevzdat pracovní listy, úkoly, či ICT techniku apod.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole
  • vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník
  • zákonný zástupce žáka může být při konzultaci přítomen
  • o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka
 • Online výuku je možné nahrávat (pořizovat záznam) pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí Občanským zákoníkem a řádem školy.
  • zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).

 

ŠKOLNÍ KROUŽKY

 • stále platí zákaz osobní přítomnosti žáků – nekonají se

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 • jen 1. a 2. ročník - dle domluvy s panem děkanem
  • platí nutnost zachování homogenity skupiny
  • platí povinnost ochrany dýchacích cest - chirurgická rouška, nebo nanorouška

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ 

 • ZŠ Komenského byla opět pověřena od 4. 1. 2021 zajištěním této činnosti. Základní informace:
  • škola vychází při zajištění uvedené péče z krizového opatření, které stanoví mimo jiné i profese rodičů, o jejichž děti bude v naší škole postaráno.
  • organizaci i určování konkrétních škol má na starost kraj (hejtman).
  • určené školy jsou v provozu dle rozsahu určeného krajem (hejtmanem)
  • cílem je zabezpečit možnost docházení do zaměstnaní vybraným profesím tak, aby byl zajištěn chod příslušných institucí a zařízení. 
  • péče je zajištěna pro děti ve věku od tří do 10 let včetně, a to v každý pracovní den od 6,45 do 16,30 hod.
 • Účast dítěte není podmíněna běžnou školní docházkou do ZŠ Komenského
  • bližší informace u ředitele školy - tel. 519 363 612 nebo reditel@zshuskom.cz 

ŠKOLNÍ DRUŽINA – budova holubníku

 • Provoz ranní družiny je zajištěn jen pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ
  • příchod je možný v čase od 6,40 hod., nejpozději v 7,15 hod.
  • žáci budou odcházet ze šatny do konkrétních učeben (prostor ŠD) dle pokynu pedagogických pracovníků
  • žáci budou v homogenních skupinách – každá třída zvlášť
 • Provoz odpolední družiny je zajištěn jen pro žáky 1. a 2. ročníku
  • školní družina bude zajištěna od ukončení vyučování (dle rozvrhu) až do 16,30 hod. včetně doprovodu dětí do školní jídelny a zpět do ŠD
  • žáci budou v homogenních skupinách – každá třída zvlášť
 • Úhrada za pobyt dítěte v ŠD
  • týká se jen žáků 1. a 2. ročníku
 • Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky (nanoroušky) po celou dobu pobytu ve ŠD s výjimkou konzumace jídla a pití
  • doporučený počet chirurgických roušek - na odpolední část stačí jen jedna
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s ostatními osobami v prostorách školy.
  • pro komunikaci rodičů s pedagogickými pracovníky využijí rodiče komunikátoru u vstupu do budovy, případně mohou zatelefonovat na čísla uvedená na nástěnce u vstupních dveří do holubníku.
  • je zavedena povinnost ochrany dýchacích cest pomocí respirátoru předepsané úrovně

ŠKOLNÍ KLUB

 • mimo provoz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • v provozu pro žáky i veřejnost, s níže uvedenými opatřeními (omezeními)
  • školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) všem přihlášeným žákům
 • 1. a 2. ročník
  • žáci mají možnost sníst oběd ve školní jídelně.
  • od 4. ledna je nově dovolen odnos obědů do jídlonosičů i u této kategorie žáků, avšak nedoporučujeme jej
   • v případě zájmu o tuto formu odběru stravy je nutné si ji předem dohodnout s vedoucí školní jídelny – paní D. Furchová, tel.  519 363 632, nebo 778 457 150
   • pro odběr žákovských obědů do jídlonosičů prioritně platí stejné podmínky jako pro žáky 3. až 9. roč + tzv. cizí strávníky – viz níže
  • čas stravování ve školní jídelně:
   • ZŠ Komenského
   • dle rozvrhu tříd a běžných časů pro ochod do jídelny
   • ZŠ Nádražní
   • dle rozvrhu tříd a běžných časů pro ochod do jídelny
 • Žáci i zaměstnanci školy mají v prostorách školní jídelny povinnost nosit chirurgické roušky (nebo nanoroušky), s výjimkou doby konzumace stravy

 

 • 3. až 9. ročník + tzv. cizí strávníci
  • je možné si oběd POUZE ODNÉST V JÍDLONOSIČI, a to ve stanoveném čase
  • časy vymezené pro odběr obědů do jídlonosičů:
  • „cizí“ strávníci
   • od 10,45 hod. do 11,30 hod., poté až od 13,00 až do 14,15 hod.
   • výdej jen u tzv. okénka – tj. u VNITŘNÍCH vstupních dveří do jídelny (z chodby u bufetu)
   • příchod k výdejnímu okénku je možný z ulice od učiliště, nebo ze školního dvora
  • žáci 3. až 9. ročníku
   • od 13,00 až do 14,15 hod.
   • výdej jen u tzv. okénka – tj. u VNITŘNÍCH vstupních dveří do jídelny (z chodby u bufetu)
   • příchod k výdejnímu okénku je možný z ulice od učiliště, nebo ze školního dvora
  • po vstupu do budovy mají všechny přítomné osoby za povinnost mít nasazenu ochranu dýchacích cest (žáci - chirurgická roučka či nanorouška, dospělí - respirátor předepsané úrovně ochrany)
  • Vstup žáků 3. až 9. roč., cizích strávníků, rodičů apod. přímo do prostor školní jídelny není přípustný.