Organizace vzdělávání a školního stravování od 12. 4. 2021

Níže uvedená sdělení vychází z aktuálně platných a zveřejněných nařízení k 7. 4. 2021. 

Platnost od pondělí 12. dubna 2021

_______________________________

Výuka v 1. až 5. ročníku

Bude zahájena tzv. týdenní rotační výuka, což prakticky znamená:

 • týden od 12. dubna do 16. dubna 2021:
  • prezenční výuka ve škole:           
   • žáci 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A
  • distanční výuka:                             
   • žáci 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 5.B, 5.C

 

 • týden od 19. dubna do 23. dubna 2021:
  • prezenční výuka ve škole:          
   • žáci 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 5.B, 5.C
  • distanční výuka:                             
   • žáci 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5.A

 

 • atd. – stále dokola, a to až do doby, kdy bude tento systém ze strany státních orgánů změněn 

Prezenční výuka:

 • Bude probíhat dle rozvrhu jednotlivých tříd.
 • Po celý den bude zajištěna homogenita třídního kolektivu – nebude docházet ke vzájemnému promíchání žáků různých tříd.
 • Výuka může probíhat i mimo areál školy.
 • Hodiny Tv budou probíhat bez „cvičení“, upřednostňován bude pobyt venku – procházky ap.
 • V hodinách Hv stále platí zákaz zpěvu.
 • Po celou dobu mají mít žáci nasazenu ochranu úst a dýchacích cest – stačí chirurgické roušky, které budou žákům volně dle potřeby k dispozici.
  • upozornění: stále platí povinnost nošení chirurgických roušek i na veřejnosti, tj, i při cestě do školy a čekání na začátek vyučování před školou
  • roušku mohou žáci odložit pouze pokud budou jíst a pít, musí je nosit i na veřejnosti
 • Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně testováni na covid, případně se na ně vztahuje výjimka z testování - budou již mít 14 dnů po druhé vakcinaci. Při kontaktu se žáky budou užívat respirátor třídy FFP2.

Distanční vzdělávání:

 • Bude probíhat dle stávajících, stále platných pravidel a průběžných pokynů vyučujících a zápisů v Edookitu. Na tomto typu vzdělávání se od 12. dubna vůbec nic nemění.
 • Hlavní komunikačním prostředkem stále zůstává Edookit.

 

Žáci v týdnu, kdy budou ve škole, jsou povinni dvakrát týdně podstoupit antigenní test na covid. Konkrétně vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno, hned po příchodu do školy.

Popis průběhu testování:

 1. Žáci budou v Po a ve Čt přicházet do školy na vyhrazená místa před a za přístavbou 2. stupně. Vlastní konkretizace míst pro setkání bude upřesněna.
  1. Žáci, kteří mají svoji třídu na „holubníku“ se sejdou se svými třídními učitelkami v prostoru před hlavním schodištěm do budovy 2. stupně;
  2. žáci, kteří mají svoje třídy na hlavní budově, se sejdou s třídními učitelkami na školním dvoře.
  3. Ve dnech testování se budou žáci scházet od 7,40 do 8,00 hod. – doporučujeme přicházet do školy ale až těsně před osmou hodinou.
 2. Z místa setkání odejdou pod vedením svých třídních učitelek v 8,00 hod. do vyhrazených učeben v budově 2. stupně.
  1. do těchto prostor se nebudou přezouvat
  2. v ostatní dny se žáci budou setkávat před vyučováním v prostoru před holubníkem, do budovy budou moci vcházet od 7,40 hod.
 3. Každá třída bude mít pro potřeby testování vymezenu svoji učebnu.
 4. Ve třídě proběhne v Po a ve Čt testování, výhradně pomocí neinvazivních antigenních testů, které škola obdrží od státu. Jedná se o testy, kdy se tzv. výtěr z nosu provádí bezbolestně z jeho přední části.
 5. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud takovéto příznaky má, neměl by vůbec v současné době do školy docházet.
 6. Testy jsou sice tzv. samovyšetřující, avšak vlastní testování provedou třídní učitelky společně s dalšími pověřenými pedagogickými pracovníky, kteří budou u každé třídy v čase testování přítomni. Výraznou pomoc ze strany pedagogů lze očekávat především u nejmladších žáků. Je předpoklad, že postupně se žáci naučí otestovat samostatně, případně se stále menší a menší dopomocí.  Při testování se předpokládá trvalá přítomnost min. dvou pedagogů u každé třídy.
  1. u nejmladších ročníků je možná i přímá účast rodičů na testování, tuto variantu ale nedoporučujeme, věříme, že vlastní testování zvládnou naši pedagogové citlivě a bez problémů
  2. upozorňujeme rodiče, že v případě jejich přímé účasti na testování ve třídě a při zjištění pozitivního testu u některého z přítomných žáků, se i na ně budou vztahovat následná restriktivní opatření spojená s dalším testováním, případnou karanténou apod.
 7. Co se stane, pokud bude některý žák testován s pozitivním výsledkem?
  1. Odpověď na tuto otázku, ale i na řadu dalších týkajících se testování naleznete zde: https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy (prosíme o důsledné pročtení)
 8. Po ukončení testování odejdou žáci se svými třídnímu učitelkami společně do svých tříd na holubníku a v hlavní budově.
  1. je předpoklad, že vlastní testování (testování + čekání na výsledek) bude trvat max. do 60 minut.
 9. Pokud nebude žák v Po či ve Čt ve škole, bude otestován následně po příchodu do školy. V tomto případě se testování již uskuteční v kanceláři zástupkyně pro 1. stupeň (u žáků se třídou na holubníku), nebo v kabinetu 1. stupně (u žáků se třídou v hlavní budově).
 10. O výsledku testování bude veden jednoduchý záznam: jméno žáka, datum testování, výsledek testování.
 11. K údaji o výsledku testu konkrétního žáka budou mít přístup pouze pověření pracovníci školy.
 12. Z testování jsou vyjmuti žáci:
  1. kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, jenž není starší 48 hodin. Tedy je možné přinést potvrzení o testu provedeném na jiném certifikovaném odběrovém místě.
  2. kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ KLUB

 • v provozu jen pro zájemce z 5. ročníku – v týdnu s prezenčním vzděláváním

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 • dle domluvy s panem děkanem

 

Výuka v 6. až 9. ročníku

Dále probíhá pouze distanční forma vzdělávání dle stávajících, stále platných pravidel a pokynů vyučujících. Na tomto typu vzdělávání se od 12. dubna vůbec nic nemění.

 

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole

 • vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník
 • zákonný zástupce žáka může být při konzultaci přítomen
 • o organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka

 

Prezenční konzultace pro skupinu max. 6 žáků 2. stupně jsou povoleny:

 • 6. až 8. ročník – jejich případnou organizaci sdělí příslušný vyučující (budou vždy až v odpoledních hodinách)
 • prezenční skupinové konzultace pro 9. ročník nelze z organizačních důvodů zajistit
 • žákům 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy, bude obsah vzdělávání on-line hodin JČ a M přizpůsoben přípravě na přijímací zkoušky na SŠ. Jedná se o vyučovací hodiny běžného týdenního rozvrhu v termínu od 12. do 30. dubna 2021. 
  • bližší informace žáci obdrží včas od svých vyučujících JČ a M
 • žáci 2. stupně se vzdělávacími problémy mají možnost prioritně využít individuální konzultace.

 

ŠKOLNÍ KROUŽKY

 • stále platí zákaz osobní přítomnosti žáků – nekonají se

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • režim provozu školních jídelen není proti stavu před 12. dubnem nikterak zpřísněn
 • prakticky to znamená, že od 12. 4. 2021 budou platit tato pravidla:
 • ŠJ zůstává v provozu pro žáky i veřejnost, s níže uvedenými opatřeními (omezeními)
  • školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) všem přihlášeným žákům a cizím strávníkům za dodržení těchto pravidel:
 • 1. stupeň – PREZENČNÍ VÝUKA
  • žáci se budou stravovat v jídelně v obvyklých časech – po ukončení vyučování
  • na oběd budou odcházet:
   • samostatně po ukončení své výuky (žáci, kteří nechodí do ŠD)
   • společně s ostatními spolužáky v rámci svého pobytu ve školní družině
 • 1. stupeň + 2. stupeň – DISTANČNÍ VÝUKA + cizí strávníci
  • je možné si oběd POUZE ODNÉST V JÍDLONOSIČI, a to ve stanoveném čase
  • časy vymezené pro odběr obědů do jídlonosičů:
  • „cizí“ strávníci
   • od 10,45 hod. do 11,10 hod.
  • žáci 1. až 9. ročníku
   • od 13,15 až do 14,15 hod.
   • výdej jen u tzv. okénka – tj. u VNITŘNÍCH vstupních dveří do jídelny (z chodby u bufetu)
   • příchod k výdejnímu okénku je možný z ulice od učiliště, nebo ze školního dvora
  • Po vstupu do budovy mají všechny přítomné osoby za povinnost mít nasazenu ochranu dýchacích cest (žáci - chirurgická roušku či nanoroušku, dospělí - respirátor předepsané úrovně ochrany).
  • Vstup žáků 1. až 9. roč. (distančně vzdělávaných), cizích strávníků, rodičů apod. přímo do vnitřních prostor školní jídelny není přípustný.
 • ŠKOLNÍ BUFET
  • mimo provoz

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI RODIČŮ VYBRANÝCH PROFESÍ 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých běžných základních škol - školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1.stupně základní školy). 

  • nezbytná péče je tedy zajištěna pro žáky 1. stupně naší školy, a to v každý pracovní den od 6,45 do 16,30 hod.
  • děti se mohou stravovat ve školní jídelně (oběd) za dodržení předepsaných hygienických opatření – pod dohledem ped. pracovníka, který je v daném čase má v péči
 • Účast dítěte je podmíněna běžnou školní docházkou do ZŠ Komenského
  • bližší informace u ředitele školy - tel. 519 363 612 nebo reditel@zshuskom.cz 

 

Odpovědi na další četné otázky týkající se provozu ZŠ od 12. dubna 2021 jsou na stránkách MŠMT: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

Soubory ke stažení