Zápis žáků do 6. ročníku - pro šk. r. 2019/2020

Informace k přijímání žáků do šestého ročníku

– pro školní tok 2019/2020  
Přestup žáka z jiné základní školy

 

Je dlouholetou tradicí, že do šestého ročníku naší školy jsou přijímáni i žáci z okolních obcí. Především z těch, kde není zřízen druhý stupeň ZŠ. Je předpoklad, že tomu tak bude i v příštím školním roce. Dojíždějící žáci tak od září budou moci nastoupit na místa, která se po prázdninách uvolní, a to především díky odchodu páťáků, kteří budou přijati od 9/19 na víceletá gymnázia.

 

Abychom mohli od nového školního roku personálně a prostorově zajistit výuku šestého ročníku, je zapotřebí znát především kolik současných páťáků nám do 6. tříd již nenastoupí a být včas informování o počtu žádostí o přestup na naši školu, právě do to tohoto ročníku.

 

Z tohoto důvodu vyzýváme rodiče, kteří uvažují od 1. 9. 2019 o přestupu svých dětí do našeho šestého ročníku, aby do 31. května 2019 vyplnili a následně podali do kanceláře školy formulář žádosti o přestup - na stránce dole.

 

Vedení školy bude při rozhodování o stanovení počtu tříd a žáků v jednotlivých třídách šestého ročníku vycházet ze součtu skutečného stavu stávajících žáků + a podaných žádostí o přestup, a to k uvedenému datu 31. května 2019.

 

Vyrozumění o (ne)přijetí žáka do 6. ročníku obdrží zákonní zástupci žáka do konce června letošního roku.   

 

Obecné informace:

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

 

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat vyšší počet zájemců o docházku do budoucího šestého ročníku, než budeme moci přijmout, je nutné postupovat ke všem žádostem dle stejných pravidel - kritérií. Podotýkám, že u žáků mimo spádový obvod naší školy není rozhodujícím kritériem včasnost podání žádosti o přestup.    

 

Kritéria pro přijímání dětí do 6. ročníku ZŠ

– pro šk. rok 2019/2020

- termín pro posouzení žádostí: 1. červen 2019

 

  1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem v Hustopečích – ve spádovém obvodu ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2
  2. Poté dítě s trvalým pobytem v Hustopečích – mimo spádový obvod ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2
  3. Následně dítě s trvalým pobytem mimo Hustopeče
    1. prioritně to, jehož sourozenec(i) je (jsou) již žákem (y) ZŠ Hustopeče, Komenského 16/2
    2. v případě překročení stanovené kapacity, bude u dalších dětí rozhodujícím kritériem los

 

Losování bude veřejné. Vlastní losování provede zástupce z řad vedení školy. O výsledku bude proveden zápis.

 

Platná pravidla při přijímání žáků do 6. tříd

Do které školy dítě přihlásit?

Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků.  Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. jinou než spádovou.

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do školy?

Podáním písemné přihlášky (Žádosti o přestup) se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí obdrží zákonní zástupci bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, pokud není řízení pozdrženo.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu v Brně. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím bude odesláno krajskému úřadu.

Kolik žáků bude přijato, kolik bude otevřeno tříd?

Ve školním r. 2019/20 se počítá s otevřením dvou, max. tří šestých tříd. Předběžně se počítá s max. celkovým počtem 50 až 75 žáků. Škola si vymezuje právo stanovit max. cílovou kapacitu jednotlivých tříd tohoto ročníku.

Bude se vědět již před konáním zápisu, kdo bude třídním učitelem/učitelkou jednotlivých tříd? Můžeme si vybrat pro naše dítě třídu konkrétního třídního učitele/učitelky?

Ne, nebude. Vše se odvine od počtu otevřených tříd a celkového personálního "vývoje" na 2. stupni ZŠ. V této záležitosti bývá obvykle rozhodnuto před koncem tohoto školního roku. Může se však stát, že z nepředvídatelných důvodů se vše ještě změní těsně před začátkem školního roku nového. 

Z výše uvedeného plyne, že možnost výběru zařazení dítěte "ke jménu" budoucího pedagoga není možná.    

Můžeme si vybrat s kým naše dítě bude chodit do třídy, případně s kým nebude?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Zájmy rodičů v rámci celého ročníku jsou mnohdy protichůdné. Konkrétní požadavky většinou prioritně zohledňují pouze individuální potřeby vás a vašich dětí, což je naprosto logické. Rozdělení žáků do tříd však zahrnuje celou řadu velmi důležitých aspektů, které musíme zajistit, ale nemusí souznít s vašimi představami.

Věřte, že rozdělení dětí do tříd věnujeme maximální pozornost a našim prioritním zájmem je vytvořit pro všechny budoucí třídní kolektivy co nejideálnější podmínky pro vzdělávání.

Soubory ke stažení