Projekt "Modernizace vzdělávání"

                                                   Stručný obsah projektu

    Projekt náleží do oboru vzdělávání na základních školách, oblasti matematiky a rozvoje logiky, oblasti vědních oborů fyzika a chemie a oblasti popularizace technické výchovy. Podporuje technické a přírodovědné vzdělávání cestou praktických činností s prvky projektové výuky, přihlíží k individualitě žáků, zvyšuje zájem a kompetence ve sledovaných oborech a zájem o další vzdělávání. Prolíná výuku v průběhu celé školní docházky. Využívá sestav konstrukčních stavebnic, včetně souprav pro měření se záznamem dat a robotiku.

    Klíčové aktivity projektu umožní žákům uplatnit a ověřit si získané znalosti a dovednosti modelováním a simulací. Žáci budou řešit projektové úlohy od modelování prostředí a strojů přes počítačová měření se záznamem dat až po programování modelů k jejich inteligentnímu chování. Postupují od hry k vědecké činnosti. Moderní technika a vzdělávací technologie vytvářejí vztah
k sledovaným oborům, orientují směr vzdělávání a usnadňují uplatnění na trhu práce.

                                                         Cíl projektu

    Projekt je zaměřen na popularizaci a zvýšení zájmu žáků o techniku a přírodovědné obory, za součesného zvýšení kvality a efektivity vzdělávání napříč všemi předměty cestou praktických činností s prvky projektové výuky. V širších souvislostech očekáváme celkové zvýšení zájmu žáků o vzdělávání, silnější motivaci pro tuto činnost, přiblížení školní práce reálnému životu, profilaci
a lepší orientaci v uplatnění se na trhu práce.               

                                                   Potřebnost projektu

   Celospolečenským jevem je bohužel pokles zájmu o technické vzdělávání, což zaznamenáváme i u našich žáků. Nejedná se o negativní postoj k technice. V osobním životě ji žáci konzumním způsobem hojně využívají a mají k ní kladný vztah. Toho chceme využít v realizaci projektu.

                                                       Cílová skupina

    Cílovou skupinou projektu je více jak 500 žáků školy v předpokládaných 22 třídách. Na pilotním zavedení projektu se bude podílet 7 metodiků ve spolupráci se všemi učiteli 1. stupně školy, učiteli přírodovědných předmětů z 2. stupně školy a vedoucích zájmových útvarů. Nejedná se o krátkodobé řešení. Metody práce a pořízený edukační materiál budou dlouhodobě využívány i po ukončení projektu se záměrem dalšího rozšiřování aktivit a jejich materiálního zabezpečení.

    V prvních a druhých třídách si žáci osvojí návyky týmové práce při řešení projektových úloh napříč všemi předměty, postupně od projektů malého rozsahu až po rozsáhlejší projekty s dlouhodobým řešením ve větších týmech.
Návyky využijí ve vyšších ročnících, kde budou projekty více zaměřeny na techniku
a přírodovědné obory, ale současně umožní ověření znalostí a dovedností
z ostatních předmětů.

V nejvyšších ročnících předpokládáme využití v technických a přírodovědných předmětech s tím, že dojde k profilaci zájmu žáků o tyto obory.