Školní psycholog

Cílem této šablony/aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Náplň práce školního psychologa na naší škole:

 1. Koordinuje
  • pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
  • spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy
  • spolupráci členů školního poradenského pracoviště s ostatními pedagogy
  • práci asistentů pedagoga a jejich spolupráci s učiteli
  • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a orgány sociálně právní ochrany dětí
  • vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP, jejich projednání s třídními učiteli, v případě potřeby se zákonnými zástupci žáků – zejména na 2.stupni ZŠ
  • přípravu ekonomických požadavků na zabezpečení péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • společně s dalšími členy ŠPP o všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • společně s dalšími členy ŠPP pomoc učitelům, žákům a rodičům při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání
  • společně s třídními učiteli sleduje žáky neprospívající, hledá příčiny školního neprospěchu a navrhuje další péči o tyto žáky
  • společně s dalšími členy ŠPP sleduje nově příchozí žáky a pomáhá jim s adaptací a začleněním do stávajícího kolektivu

 

 1. Samostatně zajišťuje oblasti:
  • diagnostika výchovných a výukových problémů žáků a konzultace pro rodiče, učitele i žáky
  • spolupráce při zápisu žáků do 1. tříd
  • preventivní činnosti
  • osvětová činnost
  • další oblasti činnosti:
   • vede evidenci žáků se SVP a poskytovaných podpůrných opatřeních v matrice
   • spolupracuje s výchovným poradcem v oblasti kariérního poradenství, žákům i rodičům nabízí a realizuje testy profesní orientace
   • společně se školním metodikem prevence pomáhá řešit rizikové chování žáků
   • spolupracuje s učiteli na sestavování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory na druhém stupni ZŠ
   • nabízí žákům pomoc v oblasti technik a stylů učení
   • společně s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované a navrhuje další péči o tyto žáky
   • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními
   • vede administrativu svojí činnosti – případová dokumentace, evidence konzultací
   • neustále se vzdělává a pracuje na svém odborném růstu